Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

Správa: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Kinga Gál a Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

Správa: Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Odporúčanie: Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Philip Claeys

Správa: Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo a Daniel Hannan

Správa: Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Správa: Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Paul Murphy

Fórum o jednotnom trhu - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Mitro Repo

Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy a Philip Claeys

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia