Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел

9. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия ENVI

- Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

комисия DEVE

- Изменение на Директива 2004/109/EО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ECON

предложение за изменение на Правилника за дейността (член 202 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Изменение на член 70 от Правилника за дейността на ЕП относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури (2011/2298(REG))

- Изменение на член 196 от Правилника за дейността на ЕП относно разпоредбите относно пленарните заседания, приложими към заседанията на комисиите (2011/2257(REG))

Правна информация - Политика за поверителност