Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

9. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή ENVI

- Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

επιτροπή DEVE

- Τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/EΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 212 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισμού σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας (2011/2298(REG))

- Τροποποίηση του άρθρου 196 του Κανονισμού σχετικά με διατάξεις για την Ολομέλεια που εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών (2011/2257(REG))

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου