Seznam 
Zápis
PDF 222kWORD 200k
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (rozprava)
 3.Výroční zpráva ECB za rok 2010 (rozprava)
 4.Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Hlasování
  
6.1.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (hlasování)
  
6.2.Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (hlasování)
  
6.3.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, Palestina (hlasování)
  
6.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Návratná pomoc a finanční inženýrství ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EFRR a ESF) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Změna rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Změna rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Výroční zpráva ECB za rok 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Řešení problému předčasného ukončování školní docházky (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci – doprovodná opatření týkající se banánů ***III (hlasování)
  
6.14.Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ***III (hlasování)
  
6.15.Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***III (hlasování)
  
6.16.Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***III (hlasování)
  
6.17.Statistické vykazování silniční přepravy zboží ***I (hlasování)
  
6.18.Kaliningradská oblast a některé polské správní celky ***I (hlasování)
  
6.19.Přístupová smlouva: Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky *** (hlasování)
  
6.20.Žádost Chorvatska o členství v Evropské unii (hlasování)
  
6.21.Změny jednacího řádu týkající se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů (hlasování)
  
6.22.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (hlasování)
  
6.23.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (hlasování)
  
6.24.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky (hlasování)
  
6.25.Fórum o jednotném trhu (hlasování)
  
6.26.Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (hlasování)
  
6.27.Jednání o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU (hlasování)
  
6.28.Modernizace cel (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 10.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 11.Postoje Rady v 1. čtení
 12.Předání textů přijatých během zasedání
 13.Termíny příštích zasedání
 14.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 1. PROSINCE 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku

John Dalli (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Nessa Childers za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, a Diane Dodds nezařazená.

Vystoupili: Adam FronczakAdam Fronczak (úřadující předseda Rady) a John Dalli.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Françoise Grossetête za skupinu PPE, Nessa Childers za skupinu S&D, Antonyia Parvanova a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL a Oreste Rossi za skupinu EFD o reakci EU na HIV/AIDS v EU a sousedních zemích, hodnocení sdělení Komise KOM(2009)569 v polovině období (B7-0615/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.26 zápisu ze dne 1.12.2011.


3. Výroční zpráva ECB za rok 2010 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2010 [2011/2156(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Předsedající přivítala nového prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho.

Ramon Tremosa i Balcells uvedl zprávu.

Vystoupil Mario Draghi (předseda Evropské centrální banky).

Vystoupil Gay Mitchell za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Giles CHICHESTER
místopředseda

Vystoupili: George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Ildikó Gáll-Pelcz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Godfrey Bloom, Gay Mitchell a Paul Rübig, Anni Podimata a Olle Ludvigsson.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mario Mauro, Elisa Ferreira a Proinsias De Rossa.

Vystoupili: Mario DraghiMario Draghi a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 1.12.2011.


4. Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (rozprava)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Vystoupil Alain Lamassoure (předseda výboru BUDG).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Francesca Balzani a José Manuel Fernandes uvedli zprávu.

Vystoupili: Jacek Dominik (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Carl Haglund za skupinu ALDE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks a Claudio Morganti.

Vystoupil Paul Rübig.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik a Alain Lamassoure.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 1.12.2011.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 24. světového dne boje proti AIDS.

Učinil rovněž prohlášení k procesu přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii a přivítal předsedu chorvatského parlamentu Luku Bebiće, který usedl na vyhrazené místo na galerii pro hosty.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch strategie Evropa 2020 a Evropského sousedství podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení [KOM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Rozprava se konala dne 26. října 2011 (bod 3 zápisu ze dne 26.10.2011).

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0520)


6.2. Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu pro rok 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro zamítnutí)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0521)


6.3. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, Palestina (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0522)

Po skončení hlasování o zprávách A7-0414/2011 a A7-0407/2011 předseda prohlásil:

„Konstatuji, že rozpočtový proces proběhl v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2012 lze tímto považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet je přijat s konečnou platností.


6.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) [KOM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0523)


6.5. Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity [2011/2057(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0524)


6.6. Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Luigi de Magistris (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Luigi de Magistris [2011/2076(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0525)


6.7. Návratná pomoc a finanční inženýrství ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o návratnou pomoc a finanční inženýrství [KOM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0526)


6.8. Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EFRR a ESF) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [KOM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0527)


6.9. Změna rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti [KOM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0528)


6.10. Změna rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně [KOM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0529)


6.11. Výroční zpráva ECB za rok 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2010 [2011/2156(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0530)


6.12. Řešení problému předčasného ukončování školní docházky (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o řešení problému předčasného ukončování školní docházky [2011/2088(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0531)


6.13. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci – doprovodná opatření týkající se banánů ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, schváleném dohodovacím výborem [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj: Charles Goerens (A7-0403/2011)

(ke schválení požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0532)

Vystoupení

Charles Goerens (zpravodaj) s žádostí, aby s ohledem na provedené změny bylo jeho jméno staženo ze zprávy A7-0403/2011.


6.14. Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1934/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, který schválil dohodovací výbor [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(ke schválení požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0533)


6.15. Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě, který schválil dohodovací výbor [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Spoluzpravodajky: Kinga Gál a Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(ke schválení požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0534)


6.16. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, který schválil dohodovací výbor [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(ke schválení požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0535)

Vystoupení

Gay Mitchell (zpravodaj) k dohodovacímu řízení použitému pro zprávy A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 a A7-0402/2011.


6.17. Statistické vykazování silniční přepravy zboží ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění) [KOM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0536)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0536)


6.18. Kaliningradská oblast a některé polské správní celky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006 a zahrnuje Kaliningradská oblast a některé polské správní celky do způsobilé pohraniční oblasti [KOM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE

schválen (P7_TA(2011)0537)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0537)


6.19. Přístupová smlouva: Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady Evropské unie o přijetí Chorvatské republiky do Evropské unie [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0538)

Parlament schválil přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, a zejména rozhodnutí Rady, kterým se přijímá žádost o přistoupení.

Vystoupení

Hannes Swoboda (zpravodaj) k významu tohoto hlasování.


6.20. Žádost Chorvatska o členství v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii [2011/2191(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0539)


6.21. Změny jednacího řádu týkající se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů (hlasování)

Zpráva o změnách jednacího řádu týkajících se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů [2011/2174(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro hlasování o znění jednacího řádu, požadovaná jednoduchá většina pro hlasování o návrhu rozhodnutí)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

Změny jsou přijaty.

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0540)

Nová ustanovení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2012.

Vystoupení

Carlo Casini (zpravodaj) k významu tohoto hlasování. Zpravodaj rovněž vyzval Giuseppeho Garganiho, aby nepředkládal oznámené ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům 11 a 8; Giuseppe Gargani s odůvodněním svých dvou pozměňovacích návrhů (, které poté nebyly vzaty v potaz, protože se proti jejich projednání vyslovilo více než 40 poslanců,) a předseda, aby poděkoval výboru AFCO za odvedenou práci.


6.22. Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Viktor Uspaskich [2011/2162(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0541)


6.23. Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Viktor Uspaskich [2011/2099(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0541)


6.24. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik [2011/2071(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0542)


6.25. Fórum o jednotném trhu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0576/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0543)


6.26. Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku (hlasování)

Návrh usnesení B7-0615/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0544)

Vystoupení

Michael Cashman, aby upozornil, že podepsal návrh usnesení B7-0615/2011, nikoli však žádosti o dílčí hlasování, které se tohoto návrhu usnesení týkají, a rovněž aby připomněl Světový den boje proti AIDS.


6.27. Jednání o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU [2011/2132(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0545)


6.28. Modernizace cel (hlasování)

Zpráva o modernizaci cel [2011/2083(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0546)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

zpráva Francesca Balzani a José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Kinga Gál a Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

zpráva Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

doporučení Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Philip Claeys

zpráva Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo a Daniel Hannan

zpráva Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

zpráva Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Paul Murphy

Fórum o jednotném trhu - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Mitro Repo

Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy a Philip Claeys


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor ENVI

- Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

výbor DEVE

- Změna směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON

návrh změny jednacího řádu (článek 202 jedacího řádu)

výbor AFCO

- Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech (2011/2298(REG))

- Změna článku 196 jednacího řádu ohledně ustanovení týkajících se plenárních zasedání, jež se vztahují na výbory (2011/2257(REG))


10. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise.

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
předáno věcně příslušný výbor: FEMM, LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 2. prosince 2011.


12. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


13. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. prosince 2011.


14. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 13:35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí