Index 
Notulen
PDF 225kWORD 178k
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (debat)
 3.Jaarverslag ECB 2010 (debat)
 4.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (debat)
 5.Verklaringen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (stemming)
  
6.2.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (stemming)
  
6.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 : eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, Palestina (stemming)
  
6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 Norte-Centro, automobielsector, Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de Magistris (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Jaarverslag ECB 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.12.Aanpak van voortijdig schoolverlaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.13.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III (stemming)
  
6.14.Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III (stemming)
  
6.15.Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III (stemming)
  
6.16.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (stemming)
  
6.17.Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ***I (stemming)
  
6.18.Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten ***I (stemming)
  
6.19.Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** (stemming)
  
6.20.Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (stemming)
  
6.21.Wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (stemming)
  
6.22.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)
  
6.23.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)
  
6.24.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)
  
6.25.Forum voor de interne markt (stemming)
  
6.26.De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (stemming)
  
6.27.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)
  
6.28.Modernisering douane (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (debat)

Verklaring van de Commissie: De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids

John Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Nessa Childers, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Adam FronczakAdam Fronczak (fungerend voorzitter van de Raad) en John Dalli.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Nessa Childers, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, over het antwoord van de EU op hiv/aids in de EU en haar buurlanden, tussentijdse evaluatie van mededeling van de Commissie COM(2009)0569 (B7-0615/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.26 van de notulen van 1.12.2011.


3. Jaarverslag ECB 2010 (debat)

Verslag over het Jaarverslag 2010 van de ECB [2011/2156(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

De Voorzitter heet de nieuwe president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, welkom.

Ramon Tremosa i Balcells leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mario Draghi (Voorzitter van de Europese Centrale Bank).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door George Sabin Cutaş, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Ildikó Gáll-Pelcz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, die tevens ingaat op drie "blauee kaart"-vragen de Godfrey Bloom, Gay Mitchell en Paul Rübig, Anni Podimata en Olle Ludvigsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Mauro, Elisa Ferreira en Proinsias De Rossa.

Het woord wordt gevoerd door Mario DraghiMario Draghi en Ramon Tremosa i Balcells.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 1.12.2011.


4. Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (debat)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst in het kader van de begrotingsprocedure 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Francesca Balzani en José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Francesca Balzani en José Manuel Fernandes leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Jacek Dominik (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Göran Färm, namens de S&D-Fractie, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Angelika Werthmann, niet-fractiegebonden lid, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks en Claudio Morganti.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Jacek Dominik en Alain Lamassoure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 1.12.2011.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de 24e Wereldaidsdag.

Hij legt bovendien een verklaring af over het proces van toetreding van Kroatië tot de Europese Unie en verwelkomt Luka Bebić, voorzitter van het Kroatische parlement, op de officiële tribune.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de EU 2020-strategie en het Europees nabuurschapsbeleid, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Het debat heeft op 26 oktober 2011 plaatsgevonden (punt 3 van de notulen van 26.10.2011).

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0520)


6.2. Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke tekst in het kader van de begrotingsprocedure 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs:: Francesca Balzani en José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid vereist voor verwerping)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0521)


6.3. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 : eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, Palestina (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0522)

Na de stemmingen over de verslagen A7-0414/2011 en A7-0407/2011 verklaart de Voorzitter:

"Ik ben van mening dat de begrotingsprocedure in overeenstemming met artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is uitgevoerd.

De begrotingsprocedure 2012 kan dus als afgesloten worden beschouwd. Ik constateer dus dat de begroting voor het begrotingsjaar 2011 definitief is vastgesteld."


6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 Norte-Centro, automobielsector, Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, Portugal) [COM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0523)


6.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas [2011/2057(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0524)


6.6. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de Magistris (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi De Magistris [2011/2076(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0525)


6.7. Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun en financiële instrumentering betreft [COM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0526)


6.8. Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd [COM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0527)


6.9. Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft [COM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0528)


6.10. Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief [COM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0529)


6.11. Jaarverslag ECB 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het Jaarverslag 2010 van de ECB [2011/2156(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0530)


6.12. Aanpak van voortijdig schoolverlaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over bestrijding van voortijdig schoolverlaten [2011/2088(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0531)


6.13. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0532)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Goerens (rapporteur) om te verzoeken dat zijn naam werd geschrapt in het verslag A7-0403/2011 naar aanleiding van aangebrachte wijzigingen.


6.14. Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0533)


6.15. Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Corapporteurs: Kinga Gál en Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0534)


6.16. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0535)

Het woord werd gevoerd door:

Gay Mitchell (rapporteur) over de bemiddelingsprocedure in verband met de verslagen A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 en A7-0402/2011.


6.17. Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (herschikking) [COM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0536)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0536)


6.18. Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, teneinde de regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen [COM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P7_TA(2011)0537)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0537)


6.19. Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0538)

Het Parlement stemt in met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en meer bepaald met het besluit van de Raad betreffende het verzoek om toetreding.

Het woord werd gevoerd door:

Hannes Swoboda (rapporteur) over het belang van de stemming.


6.20. Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (stemming)

Verslag over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie [2011/2191(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0539)


6.21. Wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (stemming)

Verslag tot wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten [2011/2174(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid vereist voor de stemming over de tekst van het Reglement, eenvoudige meerderheid voor de stemming over het ontwerpbesluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

TEKST VAN HET REGLEMENT

De amendementen zijn aangenomen.

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0540)

De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2012.

Het woord werd gevoerd door:

Carlo Casini (rapporteur) over het belang van de stemming en om Giuseppe Gargani te verzoeken niet de twee aangekondigde mondelinge amendementen op de amendementen 11 en 8 in te dienen; Giuseppe Gargani om zijn twee amendementen te motiveren (die vervolgens niet in aanmerking werden genomen, aangezien meer dan 40 leden bezwaar hiertegen maakten) en de Voorzitter om de Commissie AFCO te bedanken voor het verrichte werk.


6.22. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich [2011/2162(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0541)


6.23. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich [2011/2099(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0541)


6.24. Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie [2011/2071(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0542)


6.25. Forum voor de interne markt (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0576/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0543)


6.26. De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0615/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0544)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Cashman om erop te wijzen dat hij ontwerpresolutie B7-0615/2011 had getekend, maar niet de verzoeken om de betreffende stemmingen in onderdelen, alsook om te herinneren aan de Wereldaidsdag.


6.27. Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)

Verslag met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne [2011/2132(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0545)


6.28. Modernisering douane (stemming)

Verslag over modernisering van de douane [2011/2083(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0546)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris en Daniel Hannan

Verslag Francesca Balzani en José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Daniel Hannan

Verslag Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Aanbeveling Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Philip Claeys

Verslag Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo en Daniel Hannan

Verslag Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Verslag Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Paul Murphy

Forum voor de interne markt - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris en Mitro Repo

De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy en Philip Claeys.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


9. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie ENVI

- Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

Commissie DEVE

- Wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Voorstel tot wijziging van het Reglement (artikel 212 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (2011/2298(REG))

- Wijziging van artikel 196 van het Reglement betreffende bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen (2011/2257(REG)) .


10. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
verwezen naar ten principale: FEMM, LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 2 december 2011, in.


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 t/m 15 december 2011.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid