Indeks 
Protokół
PDF 227kWORD 206k
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)
 3.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (debata)
 4.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (debata)
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności (głosowanie)
  
6.2.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (głosowanie)
  
6.3.Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugalia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR i EFS) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III (głosowanie)
  
6.14.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III (głosowanie)
  
6.15.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III (głosowanie)
  
6.16.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (głosowanie)
  
6.17.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  
6.18.Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I (głosowanie)
  
6.19.Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** (głosowanie)
  
6.20.Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
6.21.Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (głosowanie)
  
6.22.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)
  
6.23.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)
  
6.24.Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)
  
6.25.Forum jednolitego rynku (głosowanie)
  
6.26.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (głosowanie)
  
6.27.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina (głosowanie)
  
6.28.Modernizacja służby celnej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Nessa Childers w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD i Diane Dodds, niezrzeszona.

Głos zabrali: Adam FronczakAdam Fronczak (urzędujący przewodniczący Rady) i John Dalli.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Nessa Childers w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, w sprawie reakcji UE na problem HIV/AIDS w UE i krajach sąsiadujących, śródokresowa ocena komunikatu Komisji COM(2009)569 (B7-0615/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.26 protokołu z dnia 1.12.2011.


3. Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (debata)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2010 [2011/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Przewodnicząca przywitała nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego).

Głos zabrał Gay Mitchell w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ildikó Gáll-Pelcz, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, która odpowiedziała również na pytanie zadane zadane za pomocą niebieskiej kartki przez Godfreya Blooma, Gay Mitchell i Paul Rübig, Anni Podimata i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mario Mauro, Elisa Ferreira i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Mario DraghiMario Draghi i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 1.12.2011.


4. Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r. [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Francesca Balzani i José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Głos zabrał Alain Lamassoure (przewodniczący komisji BUDG).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Francesca Balzani i José Manuel Fernandes przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Jacek Dominik (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks i Claudio Morganti.

Głos zabrał Paul Rübig.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik i Alain Lamassoure.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 1.12.2011.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

5. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 24. Światowego Dnia Walki z AIDS.

Ponadto wygłosił oświadczenie w sprawie procesu przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej i powitał obecnego na trybunie honorowej przewodniczącego parlamentu Chorwacji Lukę Bebića.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Uruchomienie instrumentu elastyczności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz finansowania strategii „Europa 2020” i europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Debata odbyła się dnia 26 października 2011 (pkt 3 protokołu z dnia 26.10.2011).

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0520)


6.2. Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r. [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Komisja Budżetowa Sprawozdawcy:: Francesca Balzani i José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(do odrzucenia wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0521)


6.3. Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0522)

Po zakończeniu głosowań nad sprawozdaniami A7-0414/2011 i A7-0407/2011, Przewodniczący oświadczył:

„Uważam, że procedura budżetowa została przeprowadzona zgodnie z art.314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Procedurę budżetową na rok 2012 można więc uznać za zakończoną. Oświadczam więc, że budżet został ostatecznie przyjęty.


6.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugalia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii) [COM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0523)


6.5. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa [2011/2057(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0524)


6.6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa [2011/2076(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0525)


6.7. Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej [COM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0526)


6.8. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR i EFS) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0527)


6.9. Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania [COM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0528)


6.10. Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego [COM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0529)


6.11. Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2010 [2011/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0530)


6.12. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki [2011/2088(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0531)


6.13. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Charles Goerens (A7-0403/2011)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0532)

Wystąpienie

Charles Goerens (sprawozdawca), który zwrócił się o usunięcie swojego nazwiska ze sprawozdania A7-0403/2011 ze względu na wniesione zmiany.


6.14. Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0533)


6.15. Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Współsprawozdawcy: Kinga Gál i Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0534)


6.16. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0535)

Wystąpienie

Gay Mitchell (sprawozdawca) w sprawie procedury pojednawczej zastosowanej do sprawozdań A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 i A7-0402/2011.


6.17. Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (przekształcenie) [COM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0536)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0536)


6.18. Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną [COM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P7_TA(2011)0537)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0537)


6.19. Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0538)

Parlament zatwierdził przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, a w szczególności decyzję Rady zatwierdzającą wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii.

Wystąpienie

Hannes Swoboda (sprawozdawca) w sprawie znaczenia tego głosowania.


6.20. Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej [2011/2191(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0539)


6.21. Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dotyczących kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów [2011/2174(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(Większość kwalifikowana wymagana w głosowaniu nad tekstem Regulaminu, a w głosowaniu nad projektem decyzji - większość zwykła)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

TEKST REGULAMINU

Poprawki zostały przyjęte.

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0540)

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wystąpienia

Carlo Casini (sprawozdawca) w sprawie znaczenia głosowania i aby wezwać Giuseppe Garganiego do nieskładania dwóch zapowiedzianych poprawek ustnych do poprawki 11 i 8; Giuseppe Gargani, aby uzasadnić te dwie poprawki (które nie zostały przyjęte, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów) i Przewodniczący, aby podziękować komisji AFCO za pracę.


6.22. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha [2011/2162(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0541)


6.23. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha [2011/2099(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0541)


6.24. Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej [2011/2071(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0542)


6.25. Forum jednolitego rynku (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0576/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0543)


6.26. Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0615/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0544)

Wystąpienie

Michael Cashman, aby poinformować, że podpisał projekt rezolucji B7-0615/2011, a nie wnioski o głosowanie podzielone i inne, a także, aby przypomnieć o Światowym Dniu Walki z AIDS.


6.27. Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą [2011/2132(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0545)


6.28. Modernizacja służby celnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji służby celnej [2011/2083(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0546)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris i Daniel Hannan

Sprawozdanie Francesca Balzani i José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Kinga Gál i Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Daniel Hannan

Sprawozdanie Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Zalecenie Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Philip Claeys

Sprawozdanie Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo i Daniel Hannan

Sprawozdanie Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Sprawozdanie Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Paul Murphy

Forum jednolitego rynku - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris i Mitro Repo

Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy i Philip Claeys


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


9. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja ENVI

- Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

komisja DEVE

- Zmiana dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywy 2007/14/WE Komisji (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Propozycja zmian w Regulaminie (art. 202 Regulaminu)

komisja AFCO

- Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (2011/2298(REG))

- Zmiana art. 196 Regulaminu dotyczącego zastosowania przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji (2011/2257(REG))


10. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

nr dok.

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM, LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 2 grudnia 2011.


12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art.179 ust. 2 Regulaminu, protokół obecnego posiedzenia i protokół posiedzenia wczorajszego zostaną poddane do zatwierdzenia przez Parlament na początku kolejnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 do 15 grudnia 2011.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności