Kazalo 
Zapisnik
PDF 216kWORD 204k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Globalni odziv EU na virus HIV/aids (razprava)
 3.Letno poročilo ECB za 2010 (razprava)
 4.Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (razprava)
 5.Izjave predsedujočega
 6.Čas glasovanja
  6.1.Uporaba instrumenta prilagodljivosti (glasovanje)
  6.2.Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (glasovanje)
  6.3.Predlog spremembe proračuna št. 6/2011: lastna sredstva, celostna pomorska politika, Grčija, ESS, Palestina (glasovanje)
  6.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete poslancu Georgiosu Tusasu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Vračljiva pomoč in finančni inženiring ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Finančno upravljanje za nekatere države članice, ki ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (ESRR in ESS) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.10.Sprememba Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Letno poročilo ECB za 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.12.Zmanjševanje šolskega osipa (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.13.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane ***III (glasovanje)
  6.14.Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***III (glasovanje)
  6.15.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***III (glasovanje)
  6.16.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***III (glasovanje)
  6.17.Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga ***I (glasovanje)
  6.18.Območje Kaliningrada in določena poljska upravna okrožja ***I (glasovanje)
  6.19.Pristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške *** (glasovanje)
  6.20.Prošnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)
  6.21.Spremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (glasovanje)
  6.22.Zahteva za zaščito poslanske munitete poslanca Viktorja Uspaskicha (glasovanje)
  6.23.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (glasovanje)
  6.24.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (glasovanje)
  6.25.Forum o enotnem trgu (glasovanje)
  6.26.Globalni odziv EU na virus HIV/aids (glasovanje)
  6.27.Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino (glasovanje)
  6.28.Posodobitev carine (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 11.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Globalni odziv EU na virus HIV/aids (razprava)

Izjava Komisije: Globalni odziv EU na virus HIV/aids

John Dalli (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Nessa Childers v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Oreste Rossi v imenu skupine EFD, in Diane Dodds samostojna poslanka.

Govorila sta Adam Fronczak (predsedujoči Svetu) in John Dalli.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Nessa Childers v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL in Oreste Rossi v imenu skupine EFD o odzivu EU na virus HIV/aids v EU in sosednjih državah – vmesni pregled sporočila Komisije KOM(2009)0569 (B7-0615/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.26 zapisnika z dne 1.12.2011.


3. Letno poročilo ECB za 2010 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu ECB za 2010 [2011/2156(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Predsedujoča je pozdravila novega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija.

Ramon Tremosa i Balcells je predstavil poročilo.

Govoril je Mario Draghi (predsednik Evropske centralne banke).

Govoril je Gay Mitchell v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Giles CHICHESTER
podpredsednik

Govorili so George Sabin Cutaş v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Godfrey Bloom, Gay Mitchell in Paul Rübig, Anni Podimata in Olle Ludvigsson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mario Mauro, Elisa Ferreira in Proinsias De Rossa.

Govorila sta Mario Draghi in Ramon Tremosa i Balcells.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 1.12.2011.


4. Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (razprava)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor v okviru proračunskega postopka za leto 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalca: Francesca Balzani in José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Govoril je Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG).

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Francesca Balzani in José Manuel Fernandes sta predstavila poročilo.

Govorila sta Jacek Dominik (predsedujoči Svetu) in Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Göran Färm v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks in Claudio Morganti.

Govoril je Paul Rübig.

Govorili so Janusz Lewandowski, Jacek Dominik in Alain Lamassoure.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 1.12.2011.

(Seja se je za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

5. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob 24. svetovnem dnevu boja proti aidsu.

Podal je tudi izjavo o pristopnem procesu Republike Hrvaške k Evropski uniji in pozdravil predsednika hrvaškega parlamenta Luko Bebića na uradni tribuni.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Uporaba instrumenta prilagodljivosti (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v prid strategiji EU 2020 in evropski sosedski politiki v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Razprava je potekala 26. oktobra 2011 (točka 3 zapisnika z dne 26.10.2011).

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0520)


6.2. Proračunski postopek za leto 2012: skupno besedilo (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor v okviru proračunskega postopka za leto 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalci: Francesca Balzani in José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(za zavrnitev je potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0521)


6.3. Predlog spremembe proračuna št. 6/2011: lastna sredstva, celostna pomorska politika, Grčija, ESS, Palestina (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2011 za proračunsko leto 2011, Oddelek III – Evropska komisija [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0522)

Po glasovanju o poročilih A7-0414/2011 in A7-0407/2011, je predsednik izjavil:

"Menim, da je proračunski postopek potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Proračunski postopek za leto 2012 je tako končan. Zato izjavljam, da je proračun dokončno sprejet."


6.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalska) [COM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0523)


6.5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete poslancu Georgiosu Tusasu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Tusasu (Georgios Toussas) [2011/2057(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0524)


6.6. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa [2011/2076(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0525)


6.7. Vračljiva pomoč in finančni inženiring ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa [COM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0526)


6.8. Finančno upravljanje za nekatere države članice, ki ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (ESRR in ESS) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo [COM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0527)


6.9. Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe [COM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0528)


6.10. Sprememba Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje [COM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0529)


6.11. Letno poročilo ECB za 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu ECB za 2010 [2011/2156(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0530)


6.12. Zmanjševanje šolskega osipa (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zmanjševanju šolskega osipa [2011/2088(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0531)


6.13. Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane ***III (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Charles Goerens (A7-0403/2011)

(navadna večina potrebna za sprejetje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0532)

Govoril je

Charles Goerens (poročevalec), ki je zahteval, da se njegovo ime umakne iz poročila A7-0403/2011 zaradi popravkov, ki so bili vneseni.


6.14. Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***III (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(navadna večina potrebna za sprejetje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0533)


6.15. Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***III (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Soporočevalki: Kinga Gál in Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(navadna večina potrebna za sprejetje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0534)


6.16. Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***III (glasovanje)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(navadna večina potrebna za sprejetje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0535)

Govoril je

Gay Mitchell (poročevalec) o spravnem postopku, ki je bil uporabljen za poročila A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 in A7-0402/2011.


6.17. Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (prenovitev) [COM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0536)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0536)


6.18. Območje Kaliningrada in določena poljska upravna okrožja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1931/2006 v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje [COM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P7_TA(2011)0537)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0537)


6.19. Pristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku Sklepa Sveta Evropske unije o sprejemu Republike Hrvaške v Evropsko unijo [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0538)

Parlament je odobril pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji in predvsem sklep Sveta, ki sprejema prošnjo za pristop.

Govoril je

Hannes Swoboda (poročevalec) o pomembnosti glasovanja.


6.20. Prošnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)

Poročilo o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji [2011/2191(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0539)


6.21. Spremembe poslovnika glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (glasovanje)

Poročilo o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov [2011/2174(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(potrebna kvalificirana večina za glasovanje o besedilu poslovnika, potrebna navadna večina za glasovanje o predlogu sklepa)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

BESEDILO POSLOVNIKA

Predlogi sprememb so bili sprejeti.

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0540)

Nove določbe začnejo veljati 1. januarja 2012.

Govorili so

Carlo Casini (poročevalec) o pomenu glasovanja in z namenom, da pozove Giuseppeja Garganija, da ne poda dveh ustnih predlogov sprememb k predlogom sprememb 11 in 8; Giuseppe Gargani, ki je utemeljil svoja dva ustna predloga sprememb (ki kasneje nista bila upoštevana, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njihovemu upoštevanju) in predsednik, ki se je zahvalil odboru AFCO za dokončano delo.


6.22. Zahteva za zaščito poslanske munitete poslanca Viktorja Uspaskicha (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha [2011/2162(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0541)


6.23. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha [2011/2099(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0541)


6.24. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik [2011/2071(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0542)


6.25. Forum o enotnem trgu (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0576/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0543)


6.26. Globalni odziv EU na virus HIV/aids (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0615/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0544)

Govoril je

Michael Cashman, ki je sporočil, da je podpisal predlog resolucije B7-0615/2011, in ne z njim povezane zahteve za poimensko glasovanje, spomnil je tudi na svetovni dan boja proti aidsu.


6.27. Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino (glasovanje)

Poročilo s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino [2011/2132(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0545)


6.28. Posodobitev carine (glasovanje)

Poročilo o posodobitvi carine [2011/2083(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0546)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris in Daniel Hannan

Poročilo: Francesca Balzani in José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr in Sergio Paolo Francesco Silvestris

Poročilo: Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu in Sergio Paolo Francesco Silvestris

Poročilo: Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman in Sergio Paolo Francesco Silvestris

Poročilo: Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Poročilo: Kinga Gál in Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Daniel Hannan

Poročilo: Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Poročilo: Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Priporočilo: Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Philip Claeys

Poročilo: Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo in Daniel Hannan

Poročilo: Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Poročilo: Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Paul Murphy

Forum o enotnem trgu - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris in Mitro Repo

Globalni odziv EU na virus HIV/aids - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy in Philip Claeys


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


9. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor ENVI

- Trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržna manipulacija (zloraba trga) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

odbor DEVE

- Sprememba direktive 2004/109/ES Eo uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2007/14/ES Komisije (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Predlog spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

odbor AFCO

- Sprememba člena 70 poslovnika o medinstitucionalnih pogajanjih in zakonodajnih postopkih (2011/2298(REG))

- Predlog spremembe člena 196 Poslovnika Parlamenta o določbah o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih (2011/2257(REG))


10. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednji stališči, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta iz prve obravnave za sprejetje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice, ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropski odredbi o zaščiti (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
posredovano pristojni: FEMM, LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči z jutrišnjim dnem, 2. decembra 2011.


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. do 15. decembra 2011.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov