Index 
Protokoll
PDF 221kWORD 175k
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s globala svar på hiv/aids (debatt)
 3.ECB:s årsrapport för 2010 (debatt)
 4.Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast (debatt)
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Omröstning
  
6.1.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (omröstning)
  
6.2.Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast (omröstning)
  
6.3.Förslag till ändringsbudget nr 6/2011: egna medel, integrerad havspolitik, Grekland, ESF, Palestina (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive – Portugal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Begäran om upphävande av Georgios Toussas parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (Eruf och ESF) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.ECB:s årsrapport för 2010 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.12.Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.13.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III (omröstning)
  
6.14.Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III (omröstning)
  
6.15.Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III (omröstning)
  
6.16.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III (omröstning)
  
6.17.Statistikrapportering om varutransporter på väg ***I (omröstning)
  
6.18.Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt ***I (omröstning)
  
6.19.Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning *** (omröstning)
  
6.20.Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (omröstning)
  
6.21.Ändring av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter (omröstning)
  
6.22.Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (omröstning)
  
6.23.Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (omröstning)
  
6.24.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (omröstning)
  
6.25.Forum för den inre marknaden (omröstning)
  
6.26.EU:s globala svar på hiv/aids (omröstning)
  
6.27.Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (omröstning)
  
6.28.Modernisering av tullen (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Beslut om vissa dokument
 10.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 11.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. EU:s globala svar på hiv/aids (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s globala svar på hiv/aids

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Nessa Childers för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen och Diane Dodds, grupplös.

Talare: Adam Fronczak (rådets tjänstgörande ordförande) och John Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Nessa Childers för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen och Oreste Rossi för EFD-gruppen, om EU:s åtgärder för hiv/aids i EU och angränsande länder, halvtidsöversyn av kommissionens meddelande KOM(2009)0569 (B7-0615/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.26 i protokollet av den 1.12.2011.


3. ECB:s årsrapport för 2010 (debatt)

Betänkande om ECB:s årsrapport för 2010 [2011/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Talmannen hälsade Mario Draghi, Europeiska centralbankens nya ordförande, välkommen.

Ramon Tremosa i Balcells redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande).

Talare: Gay Mitchell för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Ildikó Gáll-Pelcz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, som även besvarade tre frågor ("blått kort") från Godfrey Bloom, Gay Mitchell och Paul Rübig, Anni Podimata och Olle Ludvigsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mario Mauro, Elisa Ferreira och Proinsias De Rossa.

Talare: Mario Draghi och Ramon Tremosa i Balcells.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 1.12.2011.


4. Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast (debatt)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast inom ramen för budgetförfarandet för 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani och José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Talare: Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Francesca Balzani och José Manuel Fernandes redogjorde för betänkandet.

Talare: Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks och Claudio Morganti.

Talare: Paul Rübig.

Talare: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 1.12.2011.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

5. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den 24:e världsaidsdagen.

Han gjorde också ett uttalande om processen för Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, och välkomnade det kroatiska parlamentets talman Luka Bebić, som tagit plats på åhörarläktaren.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för EU 2020-strategin och den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Debatten hölls den 26 oktober 2011 (punkt 3 i protokollet av den 26.10.2011).(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0520)


6.2. Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast inom ramen för budgetförfarandet för 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani och José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för ett förkastande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0521)


6.3. Förslag till ändringsbudget nr 6/2011: egna medel, integrerad havspolitik, Grekland, ESF, Palestina (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0522)

Efter omröstningen om betänkandena A7-0414/2011 och A7-0407/2011 meddelade talmannen följande:

"Jag anser att budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Budgetförfarandet för budgetåret 2012 kan därför anses avslutat, och jag förklarar därför att budgeten är slutgiltigt antagen."


6.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive – Portugal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive från Portugal) [KOM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0523)


6.5. Begäran om upphävande av Georgios Toussas parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet [2011/2057(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0524)


6.6. Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier [2011/2076(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0525)


6.7. Återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument [KOM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0526)


6.8. Ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (Eruf och ESF) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [KOM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0527)


6.9. Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid [KOM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0528)


6.10. Ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats [KOM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0529)


6.11. ECB:s årsrapport för 2010 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ECB:s årsrapport för 2010 [2011/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0530)


6.12. Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid [2011/2088(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0531)


6.13. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Charles Goerens (A7-0403/2011)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0532)

Inlägg
Charles Goerens (föredragande) begärde att hans namn skulle strykas från betänkandet A7-0403/2011 med anledning av de ändringar som gjorts.


6.14. Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0533)


6.15. Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - medföredragande: Kinga Gál och Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0534)


6.16. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0535)

Inlägg
Gay Mitchell (föredragande) uttalade sig om det förlikningsförfarande som tillämpats för betänkandena A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 och A7-0402/2011.


6.17. Statistikrapportering om varutransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning) [KOM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0536)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0536)


6.18. Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde [KOM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2011)0537)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0537)


6.19. Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0538)

Parlamentet godkände Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och i synnerhet rådets beslut om att godta anslutningsansökan.

Inlägg
Hannes Swoboda (föredragande) påtalade vikten av denna omröstning.


6.20. Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen [2011/2191(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0539)


6.21. Ändring av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter (omröstning)

Betänkande om ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter [2011/2174(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades i omröstningen om texten i arbetsordningen; enkel majoritet erfordrades i omröstningen om förslaget till beslut)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

ARBETSORDNINGEN

Ändringsförslagen antogs.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0540)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den 1 januari 2012.

Inlägg
Carlo Casini (föredragande) uttalade sig om vikten av omröstningen och uppmanade Giuseppe Gargani att inte lägga fram sina två muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 11 och 8; Giuseppe Gargani argumenterade för sina två ändringsförslag (som senare förkastades, eftersom fler än 40 ledamöter hade motsatt sig att de skulle beaktas) och talmannen tackade utskottet AFCO för dess arbete.


6.22. Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet och privilegier [2011/2162(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0541)


6.23. Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Upaskichs immunitet och privilegier [2011/2099(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0541)


6.24. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken [2011/2071(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0542)


6.25. Forum för den inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0576/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0543)


6.26. EU:s globala svar på hiv/aids (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0615/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0544)

Inlägg
Michael Cashman meddelade att han hade undertecknat resolutionsförslaget B7-0615/2011, och inte de tillhörande önskemålen om delad omröstning. Han påminde också om världsaidsdagen.


6.27. Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina [2011/2132(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0545)


6.28. Modernisering av tullen (omröstning)

Betänkande om modernisering av tullen [2011/2083(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0546)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris och Daniel Hannan

Betänkande Francesca Balzani och José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr och Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu och Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman och Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Kinga Gál och Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Daniel Hannan

Betänkande Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rekommendation Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Philip Claeys

Betänkande Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo och Daniel Hannan

Betänkande Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Betänkande Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Paul Murphy

Forum för den inre marknaden - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris och Mitro Repo

EU:s globala svar på hiv/aids - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy och Philip Claeys


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


9. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet ENVI

- Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

utskottet DEVE

- Ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, och kommissionens direktiv 2007/14/EG (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 212 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Ändring av artikel 70 i arbetsordningen om interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden (2011/2298(REG))

- Ändring av artikel 196 i parlamentets arbetsordning om bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden (2011/2257(REG))


10. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM, LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 2 december 2011.


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1215 december 2011.


14. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy