Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Αζερμπαϊτζάν, ειδικότερα η περίπτωση του Rafiq Tagi

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B7-0701/2011

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα με την περίπτωση του Rafig Tagi (B7-0703/2011

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα με την περίπτωση του Rafig Tagi (B7-0705/2011

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα με την περίπτωση του Rafig Tagi (B7-0706/2011

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα με την περίπτωση του Rafig Tagi (B7-0709/2011).

II.   Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Νικόλαος Σαλαβράκος, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0702/2011

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0704/2011

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0707/2011

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0708/2011

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0710/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0711/2011

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν (B7-0713/2011).

III.   Τυνησία: η περίπτωση του Zakaria Bouguira

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Νικόλαος Σαλαβράκος, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Τυνησία, η περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0712/2011

- Véronique De Keyser και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Τυνησία, η περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0714/2011

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του Zakaria Bouguira, στην Τυνησία (B7-0716/2011

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Τυνησία, οι πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0717/2011

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Τυνησία - η περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0718/2011

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Τυνησία και ειδικότερα με την περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0719/2011

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Τυνησία - η περίπτωση του Zakaria Bouguira (B7-0720/2011).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου