Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2011 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Aserbaidžaan ja eelkõige Rafiq Tagi juhtum

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Aserbaidžaan (B7-0701/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel: Aserbaidžaan ja eelkõige Rafig Tagi juhtum (B7-0703/2011);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Aserbaidžaan ja eelkõige Rafig Tagi juhtum (B7-0705/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel: Aserbaidžaan ja eelkõige Rafig Tagi juhtum (B7-0706/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Aserbaidžaan ja eelkõige Rafig Tagi juhtum (B7-0709/2011).

II.   Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel: Naiste õigused Afganistanis ja Pakistanis (B7-0702/2011);

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0704/2011);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0707/2011);

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0708/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0710/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0711/2011);

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis (B7-0713/2011).

III.   Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel: Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum (B7-0712/2011);

- Véronique De Keyser ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel: Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum (B7-0714/2011);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Zakaria Bouguira juhtum Tuneesias (B7-0716/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Hiljutised inimõiguste rikkumised Tuneesias (B7-0717/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum (B7-0718/2011);

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel: Tuneesia ja eelkõige Zakaria Bouguira juhtum (B7-0719/2011);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel: Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum (B7-0720/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika