Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. december 2011 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Azerbajdžan, predvsem zadeva Rafika Tagija

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o Azerbajdžanu (B7-0701/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza in Mitro Repo v imenu skupine S&D o Azerbajdžanu, predvsem zadevi Rafika Tagija (B7-0703/2011);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o Azerbajdžanu, predvsem zadevi Rafika Tagija (B7-0705/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE o Azerbajdžanu, predvsem zadevi Rafika Tagija (B7-0706/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o Azerbajdžanu, predvsem zadevi Rafika Tagija (B7-0709/2011).

II.   Položaj žensk v Afganistanu in Pakistanu

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD o pravicah žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0702/2011);

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0704/2011);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Rovana Plumb v imenu skupine S&D o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0707/2011);

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0708/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer in Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0710/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Giovanni La Via v imenu skupine PPE o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0711/2011);

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki in Graham Watson v imenu skupine ALDE o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu (B7-0713/2011).

III.   Tunizija: zadeva Zakarie Buguire

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD o Tuniziji in zadevi Zakarie Buguire (B7-0712/2011);

- Véronique De Keyser in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o Tuniziji in zadevi Zakarie Buguire (B7-0714/2011);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o zadevi Zakarie Buguire v Tuniziji (B7-0716/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o Tuniziji in nedavnih kršitvah človekovih pravic (B7-0717/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o Tuniziji in zadevi Zakarie Buguire (B7-0718/2011);

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, o Tuniziji, zlasti o zadevi Zakarie Buguire (B7-0719/2011);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o Tuniziji in zadevi Zakarie Buguire (B7-0720/2011).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov