Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

5. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011)

Ο Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Joseph Daul, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Jörg Leichtfried, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Martin Schulz, και Pascal Canfin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Timothy Kirkhope, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Νίκη Τζαβέλα, Glenis Willmott, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Άννυ Ποδηματά, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Άννυ Ποδηματά, Roberto Gualtieri και Marianne Thyssen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Herman Van Rompuy.

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση του Guy Verhofstadt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου