Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

5. Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av Europeiska rådet och kommissione: Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011)

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande), och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Schulz, och Pascal Canfin.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Timothy Kirkhope, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Niki Tzavela, Glenis Willmott, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Anni Podimata, Roberto Gualtieri och Marianne Thyssen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo och Ana Gomes.

Talare: José Manuel Barroso.

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Talare: Herman Van Rompuy.

Talare: Nicole Sinclaire om föregående inlägg av Guy Verhofstadt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy