Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

12. Toppmöte EU-Ryssland (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Toppmöte EU-Ryssland

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein och Bernd Posselt.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Kristian Vigenin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Andreas Mölzer och Nicole Sinclaire.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP)) (B7-0693/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala, Mitro Repo för S&D-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland i Bryssel den 15 december 2011 (2011/2948(RSP)) (B7-0694/2011);

- Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson för ALDE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP)) (B7-0695/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan för ECR-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP)) (B7-0697/2011);

- Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP)) (B7-0699/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Arnaud Danjean, Nadezhda Neynsky, Mario Mauro, Joachim Zeller, Traian Ungureanu för PPE-gruppen, om det förestående toppmötet mellan EU och Ryssland den 15 december 2011 och resultatet av valet till duman den 4 december 2011 (2011/2948(RSP)) (B7-0700/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 14.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy