Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2157(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0400/2011

Внесени текстове :

A7-0400/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0576

Протокол
Вторник, 13 декември 2011 г. - Страсбург

14.  Европейската политика за съседство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно преразглеждането на Европейската политика за съседство [2011/2157(INI)] - Комисия по външни работи. Съдокладчици: Mário David и Marek Siwiec (A7-0400/2011)

Mário David и Marek Siwiec представиха докладите.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Michèle Striffler (докладчик по становището на комисията DEVE), Göran Färm (докладчик по становището на комисията BUDG), Sylvana Rapti (докладчик по становището на комисията EMPL), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (докладчик по становището на комисията ITRE), Lena Kolarska-Bobińska (докладчик по становището на комисията REGI), Hélène Flautre (докладчик по становището на комисията LIBE), Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Monica Luisa Macovei, Кристиан Вигенин, Charles Tannock, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Tokia Saïfi, Justas Vincas Paleckis, Traian Ungureanu, Pier Antonio Panzeri, Lambert van Nistelrooij, Boris Zala, Elmar Brok и Teresa Riera Madurell.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Silvia-Adriana Ţicău, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Jan Kozłowski, Luís Paulo Alves и Iosif Matula.

Изказаха се: Mário David, Marek Siwiec и Štefan Füle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 14.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност