Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2157(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0400/2011

Ingivna texter :

A7-0400/2011

Debatter :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0576

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

14. Europeiska grannskapspolitiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken [2011/2157(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. medföredragande: Mário David och Marek Siwiec (A7-0400/2011)

Mário David och Marek Siwiec redogjorde för betänkandena.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Michèle Striffler (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Göran Färm (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sylvana Rapti (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Lena Kolarska-Bobińska (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Hélène Flautre (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Monica Luisa Macovei, Kristian Vigenin, Charles Tannock, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Tokia Saïfi, Justas Vincas Paleckis, Traian Ungureanu, Pier Antonio Panzeri, Lambert van Nistelrooij, Boris Zala, Elmar Brok för PPE-gruppen, och Teresa Riera Madurell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Silvia-Adriana Ţicău, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Jan Kozłowski, Luís Paulo Alves och Iosif Matula.

Talare: Mário David, Marek Siwiec och Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 14.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy