Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2011

Συζήτηση :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0568

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

16. Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

Ο Bill Newton Dunn παρουσιάζει την έκθεσή του και απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csanád Szegedi.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Åsa Westlund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Richard Seeber, Vladko Todorov Panayotov και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Carl Schlyter, ο τελευταίος για μια διευκρίνιση στην παρέμβασή του (ο Antonio Tajani τού απαντά) και Bill Newton Dunn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου