Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για την αντιμετώπιση πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών του έργου ITER (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/ 2011 - Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ - Ισπανία και Ιταλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ισπανία, (σεισμός στη Λόρκα) και Ιταλία (πλημμύρες στο Βένετο) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Κατασκευή κτηρίων / Ιταλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (M. K. Pinxten - BE) * (ψηφοφορία)
  
6.7.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H. OTBO - DK) * (ψηφοφορία)
  
6.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. J-F. CORONA RAMÓN - ES) * (ψηφοφορία)
  
6.9.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. ITÄLÄ - FI) * (ψηφοφορία)
  
6.10.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. K. CARDIFF - IE) * (ψηφοφορία)
  
6.11.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. P. RUSSO - IT) * (ψηφοφορία)
  
6.12.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. V. CALDEIRA - PT) * (ψηφοφορία)
  
6.13.Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. H.G. WESSBERG - SE)
  
6.14.Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***II (ψηφοφορία)
  
6.15.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας ***II (ψηφοφορία)
  
6.16.Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***II (ψηφοφορία)
  
6.17.Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες ***II (ψηφοφορία)
  
6.18.Ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (ψηφοφορία)
  
6.19.Φραγμοί στο εμπόριο και τις επενδύσεις (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κοινή ασφάλεια και αμυντική πολιτική (άρθρο 36 της ΣΕΕ) - Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (συζήτηση)
 11.Ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
 12.Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (συζήτηση)
 15.Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (συζήτηση)
 16.Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Karel Pinxten - BE)
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ηenrik Otbo - DK)
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Juan-Francisco Corona Ramón - ES)
 Παράρτηµα 4 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ville Itälä - FI)
 Παράρτηµα 5 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Kevin Cardiff - IE)
 Παράρτηµα 6 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Pietro Russo - IT)
 Παράρτηµα 7 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Vítor Manuel Caldeira - PT)
 Παράρτηµα 8 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Hans Gustaf Wessberg - SE)
Συνοπτικά πρακτικά (318 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (767 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
            Παράρτημα 4 (7 kb) Παράρτημα 5 (7 kb) Παράρτημα 6 (7 kb) Παράρτημα 7 (7 kb) Παράρτημα 8 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (385 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (138 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (206 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (398 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (410 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (520 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου