Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

4. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на флуфеноксурон като активно вещество за продуктов тип 8 в приложение I към нея (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - срок: 14/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - срок: 21/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - срок: 08/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - срок: 21/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - срок: 19/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - срок: 02/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - срок: 07/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - срок: 09/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент за изпълнение (ЕС) № .../… на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № .../... за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - срок: 09/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - срок: 03/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - срок: 24/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - срок: 09/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - срок: 06/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - срок: 14/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2011 относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели за моторни превозни средства и техните ремаркета (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - срок: 02/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент за изпълнение (ЕС) № .../… на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа, отнасящи се до монтирането в моторните превозни средства на системи за предупреждение при напускане на лентата за движение (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - срок: 10/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент за изпълнение (ЕС) № .../… на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства относно усъвършенствани системи за аварийно спиране (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - срок: 09/03/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Решение на Комисията от XXX година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - срок: 23/02/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност