Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet (KOM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - tidsfrist: 14/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ett unionsmål för minskning av Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - tidsfrist: 21/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - tidsfrist: 08/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - tidsfrist: 21/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - tidsfrist: 19/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller godkännande av anläggningar som släpper ut produkter framställda av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i foder och vad gäller de särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - tidsfrist: 02/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden och åtgärdsgränser för dioxiner och polyklorerade bifenyler (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - tidsfrist: 07/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr …om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av kommissionens förordning (EU) nr …/… om tekniska krav och administrativa förfaranden för personal inom civil luftfart enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) och de mängder som får användas (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - tidsfrist: 03/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om rättelse av den rumänska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - tidsfrist: 24/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr ... om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr … om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - tidsfrist: 06/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - tidsfrist: 14/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av förordning (EU) nr 19/2011 vad gäller typgodkännandekrav för tillverkarens föreskrivna skylt på motorfordon och deras släpvagnar (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - tidsfrist: 02/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr … om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - tidsfrist: 10/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr … om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens beslut nr ... om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - tidsfrist: 23/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy