Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

5. Преглед на полското председателство (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на полското председателство

Председателят направи кратко встъптелно изявление.

Donald Tusk (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Siwiec, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и András Gyürk.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar и Giuseppe Gargani.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност