Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

5. Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det polska ordförandeskapet

Talmannen höll en kort inledning.

Donald Tusk (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och András Gyürk.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar och Giuseppe Gargani.

Talare: José Manuel Barroso och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy