Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0397/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0397/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0566

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

7.1. Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2011)0566)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου