Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2949(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0691/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

7.8. Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 και B7-0698/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0691/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0691/2011 και B7-0698/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0691/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0692/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0692/2011 και B7-0696/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0573)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0698/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, καταθέτει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 7 α και ο Struan Stevenson τοποθετείται επ' αυτής της προφορικής τροπολογίας. Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου