Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0693/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0575

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

7.10. Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 και B7-0700/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0693/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 και B7-0700/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0575)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0699/2011 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου