Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Leonardo Domenici относно стрелбата от предишния ден във Флоренция. (Председателят припомни изявлението от сутринта на председателя на Парламента).


7.1. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0566)


7.2. Соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/EО на Съвета относно сокове от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0567)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0567)


7.3. Употреба на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0568)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0568)


7.4. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

Поради това Парламентът отказва да одобри приключването на протокола (P7_TA(2011)0569).

Изказване

Carl Haglund (докладчик) преди гласуването, за да внесе уточнения относно процедурата за гласуване.


7.5. Предложение за решение на Европейския парламент относно числения състав на постоянните комисии (гласуване)

Предложение за решение, внесено съгласно член 138 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно числения състав на постоянните комисии (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2011)0570)


7.6. Предложение за решение на Европейския парламент относно числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)

Предложение за решение, внесено съгласно член 198 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2011)0571)


7.7. Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка: г-н Coeuré * (гласуване)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.12.2011).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2011)0572)


7.8. Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (гласуване)

Разискването се състоя на 12 декември 2011 (точка 13 от протокола от 12.12.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 14 декември 2011 (точка 2 от протокола от 14.12.2011).

Предложения за резолюция B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 и B7-0698/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0691/2011

(за замяна на B7-0691/2011 и B7-0698/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin и François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0691/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0692/2011

(за замяна на B7-0692/2011 и B7-0696/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Carmen Fraga Estévez, от името на групата PPE,

Ulrike Rodust, от името на групата S&D,

Carl Haglund, от името на групата ALDE

приема се (P7_TA(2011)0573)

(Предложението за резолюция B7-0698/2011 отпада.)

Изказвания

Guido Milana, от името на групата S&D, представи устно предложение за изменение за добавяне на нов параграф 7а и Struan Stevenson относно това устно изменение. Изменението се прие.


7.9. Въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС (гласуване)

Доклад относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС [2011/2177(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0574)

Изказване

Krzysztof Lisek (докладчик) преди гласуването.


7.10. Среща на върха ЕС-Русия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 и B7-0700/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0693/2011

(за замяна на B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 и B7-0700/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Надежда Нейнски, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин и Boris Zala, от името на групата S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański и Adam Bielan, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2011)0575)

(Предложението за резолюция B7-0699/2011 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност