Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Leonardo Domenici ke včerejší střelbě ve Florencii (předsedající připomněl dopolední prohlášení předsedy Parlamentu).


7.1. Nástroj předvstupní pomoci ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0566)


7.2. Ovocné šťávy a některé podobné produkty určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0567)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0567)


7.3. Používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0568)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0568)


7.4. Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v odvětví rybolovu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

zamítnut

Parlament tímto zamítl schválit uzavření protokolu (P7_TA(2011)0569).

Vystoupení

Carl Haglund (zpravodaj) před hlasováním, aby upřesnil postup hlasování.


7.5. Návrh rozhodnutí o početním složení výborů (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 183 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení stálých výborů (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0570)


7.6. Návrh rozhodnutí o početním složení meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 198 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0571)


7.7. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky: pan Coeuré * (hlasování)

Zpráva o doporučení Rady týkajícím se jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.12.2011).

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2011)0572)


7.8. Budoucí protokol o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. prosince 2011 (bod 13 zápisu ze dne 12.12.2011).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. prosince 2011 (bod 2 zápisu ze dne 14.12.2011).

Návrhy usnesení B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 a B7-0698/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0691/2011

(nahrazující B7-0691/2011 a B7-0698/2011):

předložen těmito poslanci:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin a François Alfonsi za skupinu Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis a Paul Murphy za skupinu GUE/NGL

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0691/2011

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0692/2011

(nahrazující B7-0692/2011 a B7-0696/2011):

předložen těmito poslanci:

Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE,

Ulrike Rodust za skupinu S&D,

Carl Haglund za skupinu ALDE

přijat (P7_TA(2011)0573)

(Návrh usnesení B7-0698/2011 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Guido Milana za skupinu S&D předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá odstavec 7a (nový), a Struan Stevenson k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ústní pozměňovací návrh byl přijat.


7.9. Dopad finanční krize na odvětví obrany (hlasování)

Zpráva o dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských státech EU [2011/2177(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0574)

Vystoupení

Krzysztof Lisek (zpravodaj) před hlasováním.


7.10. Summit EU-Rusko (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 a B7-0700/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0693/2011

(nahrazující B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 a B7-0700/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Boris Zala za skupinu S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Ivo Vajgl za skupinu ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański a Adam Bielan za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2011)0575)

(Návrh usnesení B7-0699/2011 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí