Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Leonardo Domenici tog ordet om gårsdagens skuddrama i Firenze (formanden henviste til den erklæring, som Parlamentets formand havde fremsat om morgenen).


7.1. Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0566)


7.2. Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0567)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0567)


7.3. Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004, hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0568)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0568)


7.4. Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Marokko *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Forkastet

Parlamentet afviste følgelig at godkende indgåelsen af protokollen (P7_TA(2011)0569).

Indlæg

Carl Haglund (ordfører), inden afstemningen, for at give nærmere oplysninger om afstemningsproceduren.


7.5. Forslag til afgørelse om de stående udvalgs medlemstal (afstemning)

Forslag til afgørelse, indgivet jf. forretningsordenens artikel 183 af Formandskonference, om de stående udvalgs medlemstal (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2011)0570)


7.6. Forslag til afgørelse om antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)

Forslag til afgørelse, indgivet jf. forretningsordenens artikel 198 af Formandskonference, om antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2011)0571)


7.7. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré * (afstemning)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.12.2011).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2011)0572)


7.8. Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 12. december 2011 (punkt 13 i protokollen af 12.12.2011).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 14. december 2011 (punkt 2 i protokollen af 14.12.2011).

Forslag til beslutning B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 og B7-0698/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0691/2011

(erstatter B7-0691/2011 og B7-0698/2011):

stillet af:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin og François Alfonsi for Verts/ALE-Gruppen

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis og Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0691/2011

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0692/2011

(erstatter B7-0692/2011 og B7-0696/2011):

stillet af:

Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen

Ulrike Rodust for S&D-Gruppen

Carl Haglund for ALDE-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2011)0573)

(Forslag til beslutning B7-0698/2011 bortfaldt).

Talere

Guido Milana for S&D-Gruppen, for at stille et mundtligt ændringsforslag om at tilføje et punkt 7 a (nyt), og Struan Stevenson, om dette mundtlige ændringsforslag. Det mundtlige ændringsforslag var blevet vedtaget.


7.9. Finanskrisens følger for forsvarssektoren (afstemning)

Betænkning om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater [2011/2177(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0574)

Indlæg

Krzysztof Lisek (ordfører), inden afstemningen.


7.10. Topmøde EU-Rusland (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 og B7-0700/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0693/2011

(erstatter B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 og B7-0700/2011):

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin og Boris Zala for S&D-Gruppen

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański og Adam Bielan for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0575)

(Forslag til beslutning B7-0699/2011 bortfaldt).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik