Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Leonardo Domenici σχετικά με τους χθεσινούς πυροβολισμούς στη Φλωρεντία (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την πρωινή δήλωση του Προέδρου Κοινοβουλίου).


7.1. Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2011)0566)


7.2. Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0567)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0567)


7.3. Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0568)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0568)


7.4. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Το Σώμα αρνείται επομένως να συγκατατεθεί στη σύναψη του πρωτοκόλλου (P7_TA(2011)0569).

Παρέμβαση

Ο Carl Haglund (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία, για να προβεί σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.


7.5. Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0570)


7.6. Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο198 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0571)


7.7. Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (σημείο Annexe 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0572)


7.8. Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 και B7-0698/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0691/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0691/2011 και B7-0698/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0691/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0692/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0692/2011 και B7-0696/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0573)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0698/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, καταθέτει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 7 α και ο Struan Stevenson τοποθετείται επ' αυτής της προφορικής τροπολογίας. Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται.


7.9. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE [2011/2177(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0574)

Παρέμβαση

Krzysztof Lisek (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


7.10. Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 και B7-0700/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0693/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 και B7-0700/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0575)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0699/2011 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου