Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Leonardo Domenici voert het woord over de schietpartij gisteren in Florence (de Voorzitter verwijst naar de verklaring van de Voorzitter van het Parlement van hedenochtend).


7.1. Instrument voor pretoetredingssteun ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1085/2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0566)


7.2. Voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0567)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0567)


7.3. Gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 wat het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen betreft [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0568)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0568)


7.4. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko *** (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Verworpen

Het Parlement gaat bijgevolg niet akkoord met de sluiting van het protocol (P7_TA(2011)0569).

Het woord werd gevoerd door:

Carl Haglund (rapporteur), vóór de stemming, om de stemprocedure nader toe te lichten.


7.5. Ontwerpbesluit over het aantal leden van de vaste commissies (stemming)

Ontwerpbesluit ingediend door de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 183 van het Reglement over het aantal leden van de vaste commissies (2011/2838(RSO) (B7-0619/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0570)


7.6. Ontwerpbesluit over het aantal leden van de interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (stemming)

Ontwerpbesluit ingediend door de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 198 van het Reglement over het aantal leden van interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0571)


7.7. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank: Benoît Coeuré * (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (Bijlage 1 van de notulen van 14.12.2011).

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2011)0572)


7.8. Toekomstig protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko (stemming)

Het debat heeft op 12 december 2011 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 12.12.2011).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 14 december 2011 (punt 2 van de notulen van 14.12.2011).

Ontwerpresoluties B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 en B7-0698/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0691/2011

(ter vervanging van B7-0691/2011 en B7-0698/2011):

ingediend door de volgende leden:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin en François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis en Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0691/2011

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0692/2011

(ter vervanging van B7-0692/2011 en B7-0696/2011):

ingediend door de volgende leden:

Carmen Fraga Estévez, namens de PPE-Fractie,

Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie,

Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0573)

(Ontwerpresolutie B7-0698/2011 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Guido Milana, namens de S&D-Fractie, die een mondeling amendement indiende strekkende tot toevoeging van een nieuwe paragraaf 7 bis en Struan Stevenson over dit mondeling amendement, dat werd aangenomen.


7.9. De gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector (stemming)

Verslag over de gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten [2011/2177(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0574)

Het woord werd gevoerd door:

Krzysztof Lisek (rapporteur) vóór de stemming.


7.10. Topconferentie EU-Rusland (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 en B7-0700/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0693/2011

(ter vervanging van B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 en B7-0700/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin en Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0575)

(Ontwerpresolutie B7-0699/2011 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid