Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania” załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Leonardo Domenici w sprawie strzelaniny, która miała miejsce wczoraj we Florencji (przewodniczący przypomniał poranne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu).


7.1. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0566)


7.2. Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0567)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0567)


7.3. Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0568)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0568)


7.4. Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE i Marokiem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Odrzucony

Parlament odmówił udzielenia zgody na zawarcie protokołu (P7_TA(2011)0569).

Wystąpienie

Carl Haglund (sprawozdawca) przed głosowaniem w celu wyjaśnienia procedury głosowania.


7.5. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego komisji stałych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 183 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0570)


7.6. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 183 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0571)


7.7. Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(Głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.12.2011).

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0572)


7.8. Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 grudnia 2011 r. (pkt 13 protokołu z dnia 12.12.2011).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 14 grudnia 2011 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2011).

Projekty rezolucji B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 i B7-0698/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0691/2011

(zastępujący B7-0691/2011 i B7-0698/2011):

złożony przez następujących posłów:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin i François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0691/2011

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0692/2011

(zastępujący B7-0692/2011 i B7-0696/2011):

złożony przez następujących posłów:

Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE,

Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D,

Carl Haglund w imieniu grupy ALDE

Przyjęto (P7_TA(2011)0573)

(Projekt rezolucji B7-0698/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Guido Milana w imieniu grupy S&D przedstawił poprawkę ustną w celu dodania ustępu 7a, (nowego), a Struan Stevenson wypowiedział się w sprawie tej poprawki. Poprawka ustna została przyjęta.


7.9. Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich UE [2011/2177(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0574)

Wystąpienie

Krzysztof Lisek (sprawozdawca) przed głosowaniem.


7.10. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 i B7-0700/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0693/2011

(zastępujący B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 i B7-0700/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2011)0575)

(Projekt rezolucji B7-0699/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności