Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Leonardo Domenici privind atacul armat care a avut loc ieri la Florenţa. (Preşedintele a reamintit declaraţia făcută în această dimineaţă de Preşedintele Parlamentului).


7.1. Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0566)


7.2. Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0567)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0567)


7.3. Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe de uz casnic [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0568)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0568)


7.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Respins

Parlamentul a refuzat aprobarea încheierii protcolului (P7_TA(2011)0569).

Intervenţie

Carl Haglund (raportor), înaintea votării, pentru a aduce clarificări cu privire la prcedura de vot.


7.5. Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 183 din Regulamentul de procedură de Conferinţa preşedinţilor, privind componența numerică a comisiilor permanente (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0570)


7.6. Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură de Conferinţa preşedinţilor, privind numărul de membri ai delegațiilor interparlamentare, ai delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și ai delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la Adunările Parlamentare multilaterale (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0571)


7.7. Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré * (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1 a PV din 14.12.2011).

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0572)


7.8. Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2011 (punctul 13 al PV din 12.12.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 decembrie 2011 (punctul 2 al PV din 14.12.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 şi B7-0698/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0691/2011

(care înlocuieşte B7-0691/2011 şi B7-0698/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0691/2011

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0692/2011

(care înlocuieşte B7-0692/2011 şi B7-0696/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE,

Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D,

Carl Haglund, în numele Grupului ALDE

Adoptată (P7_TA(2011)0573)

(Propunerea de rezoluţie B7-0698/2011 a devenit caducă.)

Intervenţii

Guido Milana, în numele Grupului S&D, a prezentat un amendament oral, care introduce un nou alineat (7a) şi Struan Stevenson privind amendamentul oral respectiv. Amendamentul oral a fost adoptat.


7.9. Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării (vot)

Raport referitor la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE [2011/2177(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată (P7_TA(2011)0574)

Intervenţie

Krzysztof Lisek (raportor) înaintea votării.


7.10. Summitul UE-Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 şi B7-0700/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0693/2011

(care înlocuieşte B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 şi B7-0700/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR

Adoptată (P7_TA(2011)0575)

(Propunerea de rezoluţie B7-0699/2011 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate