Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Leonardo Domenici k včerajšej streľbe vo Florencii (predsedajúci pripomenul ranné vyhlásenie predsedu Parlamentu).


7.1. Nástroj predvstupovej pomoci ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0566)


7.2. Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0567)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0567)


7.3. Používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0568)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0568)


7.4. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Zamietnutý

Parlament preto zamietol udeliť súhlas s uzavretím protokolu (P7_TA(2011)0569).

Vystúpenie

Carl Haglund (spravodajca) pred hlasovaním, so spresneniami k priebehu hlasovania.


7.5. Návrh rozhodnutia o počte členov stálych výborov (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 183 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte členov stálych výborov (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0570)


7.6. Návrh rozhodnutia o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (2011/2839(RSO) (B7-0620/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0571)


7.7. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré * (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (Príloha 1 zápisnice zo dňa 14.12.2011).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0572)


7.8. Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. decembra 2011 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.12.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 14. decembra 2011 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.12.2011).

Návrhy uznesenia B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 a B7-0698/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0691/2011

(nahrádzajúci B7-0691/2011 a B7-0698/2011):

podaný týmito poslancami:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0691/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0692/2011

(nahrádzajúci B7-0692/2011 a B7-0696/2011):

podaný týmito poslancami:

Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE,

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,

Carl Haglund v mene skupiny ALDE

Prijatý (P7_TA(2011)0573)

(Návrh uznesenia B7-0698/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Guido Milana v mene skupiny S&D predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom doplniť nový odsek 7a a Struan Stevenson k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.


7.9. Vplyv finančnej krízy na sektor obrany (hlasovanie)

Správa o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ [2011/2177(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0574)

Vystúpenie

Krzysztof Lisek (spravodajca) pred hlasovaním.


7.10. Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 a B7-0700/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0693/2011

(nahrádzajúci B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 a B7-0700/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Boris Zala v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański a Adam Bielan v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2011)0575)

(Návrh uznesenia B7-0699/2011 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia