Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Leonardo Domenici om den skottlossning som ägde rum i Florens under gårdagen (tjänstgörande talmannen påminde om förmiddagens uttalande från Europaparlamentets talman).


7.1. Instrument för stöd inför anslutningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0566)


7.2. Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0567)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0567)


7.3. Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0568)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0568)


7.4. Fiskepartnerskap EG–Marocko *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förkastades

Parlamentet ger alltså inte sitt godkännande till ingående av protokoll (P7_TA(2011)0569).

Inlägg

Carl Haglund (föredragande) före omröstningen, för att göra förtydligande när det gäller omröstningsförfarandet.


7.5. Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (omröstning)

Förslag till beslut som ingivits i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen av talmanskonferensen, om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0570)


7.6. Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (omröstning)

Förslag till beslut som ingivits i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, av talmanskonferensen, om antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0571)


7.7. Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.12.2011).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0572)


7.8. Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)

Debatten hölls den 12 december 2011 (punkt 13 i protokollet av den 12.12.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2011 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2011).

Resolutionsförslag B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 och B7-0698/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0691/2011

(ersätter B7-0691/2011 och B7-0698/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin och François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0691/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0692/2011

(ersätter B7-0692/2011 och B7-0696/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Carl Haglund för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0573)

(Resolutionsförslag B7-0698/2011 bortföll.)

Inlägg:

Guido Milana för S&D-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag om tillägg av en ny punkt 7a och Struan Stevenson om detta muntliga ändringsförslag. Ändringsförslaget antogs.


7.9. Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (omröstning)

Betänkande om finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater [2011/2177(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0574)

Inlägg

Krzysztof Lisek (föredragande) före omröstningen.


7.10. Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 och B7-0700/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0693/2011

(ersätter B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 och B7-0700/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin och Boris Zala för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański och Adam Bielan för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0575)

(Resolutionsförslag B7-0699/2011 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy