Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Европейската политика за съседство (гласуване)

Доклад относно преразглеждането на Европейската политика за съседство [2011/2157(INI)] - Комисия по външни работи. Съдокладчици: Mário David и Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0676)


9.2. Политиката на ЕС за борба с тероризма (гласуване)

Доклад относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства [2010/2311(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите S&D, ALDE и Verts/ALE)

приема се (P7_TA(2011)0677)

Правна информация - Политика за поверителност