Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0090(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0426/2011

Внесени текстове :

A7-0426/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0580

Протокол
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург

14. Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFCO), Ágnes Hankiss (докладчик по становището на комисията PETI), Renate Sommer, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Sonia Alfano, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Tadeusz Cymański, от името на групата ECR, Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Michael Cashman, с коментар на отговора на Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Димитър Стоянов, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog и Anna Maria Corazza Bildt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire и Anna Záborská.

Изказа се Maroš Šefčovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказа се Michael Cashman, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 15.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност