Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0426/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0426/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 14
CRE 14/12/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.2
CRE 15/12/2011 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0580

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

14. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anneli Jäätteenmäki (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Ágnes Hankiss (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Sophia in 't Veld, Michael Cashman, αναφερόμενος στην απάντηση του Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michael Cashman, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Renate Sommer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου