Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0303(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0372/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0372/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 15
CRE 14/12/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0581

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1406/2002/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bart Staes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Werner Kuhn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher και Γεώργιος Τούσσας.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου