Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2897(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000252/2011 (B7-0658/2011)

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

17. Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000252/2011) που κατέθεσαν οι Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0658/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000253/2011) που κατέθεσαν οι Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0659/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000265/2011) που κατέθεσαν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0660/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000266/2011) που κατέθεσαν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0661/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000283/2011) που κατέθεσαν οι Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0662/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000284/2011) που κατέθεσαν οι Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0663/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000286/2011) που κατέθεσαν οι Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0664/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000287/2011) που κατέθεσαν οι Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0665/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000296/2011) που κατέθεσαν οι Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0666/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000297/2011) που κατέθεσαν οι Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0667/2011)

Οι Niccolò Rinaldi, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini και Birgit Sippel αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Maciej Szpunar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carmen Romero López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Roberta Angelilli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares και Elena Oana Antonescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Maciej Szpunar.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Γεώργιος Παπανικολάου, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου