Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.50 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D, ECR, EFD και Verts/ALE αιτήματα για τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή CONT: Rosario Crocetta αντί της Christel Schaldemose

επιτροπή ENVI: Yves Cochet

επιτροπή ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea και Lorenzo Fontana

επιτροπή IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

επιτροπή TRAN: Joseph Cuschieri

επιτροπή REGI: Jens Nilsson

επιτροπή AGRI: ο Lorenzo Fontana δεν είναι πλέον τακτικό μέλος

επιτροπή PECH: Dolores García-Hierro Caraballo αντί της Josefa Andrés Barea

επιτροπή LIBE: Anthea McIntyre και Josef Weidenholzer

Υποεπιτροπή DROI: Bastiaan Belder

Υποεπιτροπή SEDE: Sampo Terho

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Roberto Gualtieri αντί του Paolo De Castro

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Paolo De Castro αντί του Roberto Gualtieri

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: Josef Weidenholzer αντί του Jörg Leichtfried

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial και Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella και Gino Trematerra

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo αντί της Eider Gardiazábal Rubial

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου