Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2958(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0727/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0587

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

20. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000320/2011) που κατέθεσαν οι Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Eλευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0673/2011);

Προφορική ερώτηση (O-000323/2011) που κατέθεσαν οι Stephen Hughes, Rovana Plumb και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (B7-0674/2011).

Οι Traian Ungureanu και Rovana Plumb αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Kristian Vigenin και Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Piotr Borys και Kristian Vigenin.

Παρεμβαίνει László Andor.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0727/2011

- Rovana Plumb και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011

- Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011

- Marian Harkin, Renate Weber και Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου