Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 285kWORD 249k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Ανασκόπηση της πολωνικής προεδρίας (συζήτηση)
 6.Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου *** (ψηφοφορία)
  
7.5.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  
7.6.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  
7.7.Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré * (ψηφοφορία)
  
7.8.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (ψηφοφορία)
  
7.9.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (ψηφοφορία)
  
7.10.Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ψηφοφορία)
  
9.2.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 14.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I (συζήτηση)
 16.Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (συζήτηση)
 17.Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (συζήτηση)
 18.Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 21.Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (σύντομη παρουσίαση)
 22.Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (σύντομη παρουσίαση)
 23.Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Benoît Coeuré


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πράξεις βίας που συνέβησαν χθες στη Φλωρεντία και στη Λιέγη και προκάλεσαν τον θάνατο ανθρώπων. Καταδικάζει αυτές τις πράξεις και διαβιβάζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία και τη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (FISCUS) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1482/2007/ΕΚ και αριθ. 624/2007/ΕΚ (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2014-2020, του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI


3. Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-000319/2011) που κατέθεσαν οι Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Το μελλοντικό Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (B7-0671/2011).

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μελλοντικό πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011

- Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το μελλοντικό πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Κρίτων Αρσένης, Catherine Trautmann και Estelle Grelier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το μελλοντικό πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το μελλοντικό Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της οικονομικής αντιπαροχής που προβλέπονται από τη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (B7-0698/2011).

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του flufenoxuron (φλουφενοξουρόνη) ως δραστικής ουσίας για τον τύπο προϊόντων 8 στο παράρτημα I (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - προθεσμία: 14/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - προθεσμία: 21/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για τον καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και των μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - προθεσμία: 08/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Εκτελεστικός Κανονισμοσ (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - προθεσμία: 21/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - προθεσμία: 19/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση εγκαταστάσεων που διαθέτουν στην αγορά, για χρήση στις ζωοτροφές, προϊόντα με βάση φυτικά έλαια και αναμεμειγμένα λίπη και σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τον έλεγχο της παρουσίας διοξινών στα έλαια, τα λίπη και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - προθεσμία: 02/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 2002/32/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα και τα όρια δραστηριοποίησης για διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - προθεσμία: 07/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 152/2009 όσον αφορά τον προσδιορισμό των επιπέδων των διοξινών και των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - προθεσμία: 09/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών για ιπτάμενα πληρώματα πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - προθεσμία: 09/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των ουσιών κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF / κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - προθεσμία: 03/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στη ρουμανική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - προθεσμία: 24/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («REACH») (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - προθεσμία: 09/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά άδειες οδήγησης που περιλαμβάνουν υπόστρωμα αποθήκευσης (μικροεπεξεργαστή) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - προθεσμία: 06/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - προθεσμία: 14/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 19/2011 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - προθεσμία: 02/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - προθεσμία: 10/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. … της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων σε σχέση με προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - προθεσμία: 09/03/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Απόφαση αριθ. ... της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - προθεσμία: 23/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ECON


5. Ανασκόπηση της πολωνικής προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση της πολωνικής Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Οι Donald Tusk (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Marek Siwiec, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Lena Kolarska-Bobińska, Νικόλαος Χουντής, Jaroslav Paška, Diane Dodds, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και András Gyürk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar και Giuseppe Gargani.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος


6. Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000306/2011) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Σχέδιο πίνακα επιδόσεων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (B7-0670/2011)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για την εποπτεία των μακροοικονομικών ανισορροπιών: η σχεδιαζόμενη αρχική μορφή (B7-0690/2011).

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Leonardo Domenici σχετικά με τους χθεσινούς πυροβολισμούς στη Φλωρεντία (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την πρωινή δήλωση του Προέδρου Κοινοβουλίου).


7.1. Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2011)0566)


7.2. Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0567)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0567)


7.3. Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0568)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0568)


7.4. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Το Σώμα αρνείται επομένως να συγκατατεθεί στη σύναψη του πρωτοκόλλου (P7_TA(2011)0569).

Παρέμβαση

Ο Carl Haglund (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία, για να προβεί σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.


7.5. Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0570)


7.6. Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο198 του Κανονισμού, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0571)


7.7. Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (σημείο Annexe 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0572)


7.8. Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2011).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2011 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 και B7-0698/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0691/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0691/2011 και B7-0698/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin και François Alfonsi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0691/2011

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0692/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0692/2011 και B7-0696/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0573)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0698/2011 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, καταθέτει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 7 α και ο Struan Stevenson τοποθετείται επ' αυτής της προφορικής τροπολογίας. Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται.


7.9. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕE [2011/2177(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0574)

Παρέμβαση

Krzysztof Lisek (εισηγητής) πριν από την ψηφοφορία.


7.10. Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 και B7-0700/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0693/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 και B7-0700/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0575)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0699/2011 καταπίπτει.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

8. Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)

Από τις 12.00 το μεσημέρι ώς τις 12.30 το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ στους Asmaa Mahfouz (Αίγυπτος), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Λιβύη), Razan Zaitouneh (Συρία), Ali Farzat (Συρία) και, μεταθανάτια, στον Mohamed Bouazizi (Τυνησία), αγωνιστές της Αραβικής Άνοιξης.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

9.1. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας [2011/2157(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mário David και Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0676)


9.2. Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις [2010/2311(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις ομάδες S&D, ALDE και Verts/ALE)

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0677)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall και Anna Záborská

Έκθεση Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne και Anna Záborská

Σύσταση Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt και Syed Kamall

Έκθεση Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly και Diane Dodds

Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy και Miroslav Mikolášik

Έκθεση Mário David και Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu και Diane Dodds

Έκθεση Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds και Kay Swinburne


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Magdi Cristiano Allam προσχώρησε στην ομάδα EFD με έναρξη ισχύος τη 14η Δεκεμβρίου 2011.


14. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anneli Jäätteenmäki (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Ágnes Hankiss (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Sophia in 't Veld, Michael Cashman, αναφερόμενος στην απάντηση του Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire και Anna Záborská.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michael Cashman, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Renate Sommer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I (συζήτηση)

Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1406/2002/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bart Staes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Werner Kuhn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher και Γεώργιος Τούσσας.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


16. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών [2011/2096(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Ο Mathieu Grosch παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Krišjānis Kariņš (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa και Ismail Ertug.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Mathieu Grosch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


17. Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000252/2011) που κατέθεσαν οι Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0658/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000253/2011) που κατέθεσαν οι Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0659/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000265/2011) που κατέθεσαν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0660/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000266/2011) που κατέθεσαν οι Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0661/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000283/2011) που κατέθεσαν οι Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0662/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000284/2011) που κατέθεσαν οι Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0663/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000286/2011) που κατέθεσαν οι Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0664/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000287/2011) που κατέθεσαν οι Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0665/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000296/2011) που κατέθεσαν οι Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0666/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000297/2011) που κατέθεσαν οι Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri και Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (B7-0667/2011)

Οι Niccolò Rinaldi, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini και Birgit Sippel αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Maciej Szpunar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carmen Romero López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Roberta Angelilli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares και Elena Oana Antonescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Maciej Szpunar.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Γεώργιος Παπανικολάου, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Νικόλαος Χουντής και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


18. Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συζήτηση)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

Ο George Sabin Cutaş παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicole Kiil-Nielsen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniel Caspary, Μαρία-Ελένη Κοππά, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicole Sinclaire και Csanád Szegedi.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn και George Sabin Cutaş.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.50 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE, S&D, ECR, EFD και Verts/ALE αιτήματα για τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή CONT: Rosario Crocetta αντί της Christel Schaldemose

επιτροπή ENVI: Yves Cochet

επιτροπή ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea και Lorenzo Fontana

επιτροπή IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

επιτροπή TRAN: Joseph Cuschieri

επιτροπή REGI: Jens Nilsson

επιτροπή AGRI: ο Lorenzo Fontana δεν είναι πλέον τακτικό μέλος

επιτροπή PECH: Dolores García-Hierro Caraballo αντί της Josefa Andrés Barea

επιτροπή LIBE: Anthea McIntyre και Josef Weidenholzer

Υποεπιτροπή DROI: Bastiaan Belder

Υποεπιτροπή SEDE: Sampo Terho

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Roberto Gualtieri αντί του Paolo De Castro

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Paolo De Castro αντί του Roberto Gualtieri

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: Josef Weidenholzer αντί του Jörg Leichtfried

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial και Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella και Gino Trematerra

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo αντί της Eider Gardiazábal Rubial

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


20. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000320/2011) που κατέθεσαν οι Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Eλευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0673/2011);

Προφορική ερώτηση (O-000323/2011) που κατέθεσαν οι Stephen Hughes, Rovana Plumb και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (B7-0674/2011).

Οι Traian Ungureanu και Rovana Plumb αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Kristian Vigenin και Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Piotr Borys και Kristian Vigenin.

Παρεμβαίνει László Andor.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0727/2011

- Rovana Plumb και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011

- Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011

- Marian Harkin, Renate Weber και Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


21. Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν [2011/2014(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A7-0388/2011)

Ο Jens Geier προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška και Nicole Sinclaire.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Martin Ehrenhauser.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


22. Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία [2011/2008(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Η Nicole Kiil-Nielsen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


23. Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία [2011/2147(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karima Delli (A7-0409/2011)

Η Karima Delli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Συλβάνα Ράπτη, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2011.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 479.489/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Benoît Coeuré

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου