Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 252kWORD 205k
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Poola eesistumisperioodi läbivaatamine (arutelu)
 6.Makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli kavand (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I (hääletus)
  
7.3.Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ***I (hääletus)
  
7.4.EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping *** (hääletus)
  
7.5.Ettepanek võtta vastu otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (hääletus)
  
7.6.Ettepanek võtta vastu otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arvu kohta (hääletus)
  
7.7.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré * (hääletus)
  
7.8.Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (hääletus)
  
7.9.Finantskriisi mõju kaitsesektorile (hääletus)
  
7.10.ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Euroopa naabruspoliitika (hääletus)
  
9.2.ELi terrorismivastase võitluse poliitika (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Fraktsioonide koosseis
 14.Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ***I (arutelu)
 15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I (arutelu)
 16.Euroopa ühtne transpordipiirkond (arutelu)
 17.Kinnipidamistingimused ELis (arutelu)
 18.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus (arutelu)
 21.Afganistanile antava ELi rahalise abi eelarvekontroll (lühiettekanne)
 22.ELi Kesk-Aasia strateegia (lühiettekanne)
 23.Töötervishoid ja tööohutus (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.10.

Parlamendi president esines avaldusega vägivalla teemal, mis pandi päev varem toime Firenzes ja Liège'is ja millel oli mitu ohvrit. Ta mõistis need teod hukka ja väljendas parlamendi nimel kaastunnet ohvrite perekondadele.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu tolli- ja maksustamisalane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (FISCUS) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr1482/2007/EÜ ja nr 624/2007/EÜ (KOM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm (KOM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI


3. Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000319/2011), mille esitas(id) Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (B7-0671/2011).

Arutelu toimus 12. detsembril 2011 (12.12.2011 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda ja François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, ja Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel: Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann ja Estelle Grelier fraktsiooni S&D nimel: Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (B7-0698/2011).

Hääletus: 14.12.2011protokoll punkt 7.8.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle Ilisasse tooteliiki 8 kuuluva toimeainena flufenoksuroon (KOM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - tähtaeg: 14/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, Euroopa Liidu eesmärgi kohta salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - tähtaeg: 21/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja mittedioksiinitaoliste PCBde sisalduse ametlikuks kontrollimiseks teatavates toiduainetes ning tühistatakse määrus (EÜ) nr 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - tähtaeg: 08/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - tähtaeg: 21/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - tähtaeg: 19/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nende ettevõtete tunnustamise osas, mis viivad turule söödana kasutatavaid taimeõlidest ja segarasvadest saadud tooteid, ning õlide, rasvade ja nendest saadud toodete tootmise, ladustamise ja transpordiga ning nende dioksiinisisalduse kontrollimisega seotud erinõuete osas (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - tähtaeg: 02/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I ja II lisa seoses dioksiinide ja polüklooritud difenüülide piirnormide ja häirekünnistega (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - tähtaeg: 07/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 seoses dioksiinide ja polüklooritud bifenüülide sisalduse määramisega (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - tähtaeg: 09/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse määrust (EL) nr …/…, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - tähtaeg: 09/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa kinoliinkollase (E 104), päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutustingimuste ja -tasemete osas (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - tähtaeg: 03/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega parandatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006 (millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes) rumeeniakeelset versiooni (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - tähtaeg: 24/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus (EL) nr ..., millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - tähtaeg: 09/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr ..., millega kehtestatakse andmekandjaga (mikrokiibiga) juhilubade tehnilised nõuded (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - tähtaeg: 06/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete loetelu osas (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - tähtaeg: 14/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2011 seoses mootorsõidukite ja nende haagiste valmistaja andmesildi tüübikinnitusnõuetega (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - tähtaeg: 02/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr …, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009 seoses tüübikinnituse nõuetega, mis käsitlevad sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteemide paigaldamist mootorsõidukitele (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - tähtaeg: 10/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr …, Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmäärus (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb teatavate kategooriate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses kõrgetasemeliste hädapidurdussüsteemidega (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - tähtaeg: 09/03/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni otsus nr ..., millega muudetakse otsust 2004/452/EÜ, millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - tähtaeg: 23/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ECON


5. Poola eesistumisperioodi läbivaatamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Poola eesistumisperioodi läbivaatamine

Parlamendi president tegi lühikese sissejuhatuse.

Donald Tusk (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Siwiec, Georgios Toussas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja András Gyürk.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ja Giuseppe Gargani.

Sõna võtsid José Manuel Barroso ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident


6. Makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli kavand (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000306/2011), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli kavand (B7-0670/2011)

Sharon Bowles esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Olli Rehn (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Anni Podimata fraktsiooni S&D nimel, Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Sharon Bowles ECON komisjoni nimel: Makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli esialgne kavand (B7-0690/2011).

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.5.


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Leonardo Domenici eelmisel päeval Firenzes toimunud tulistamise teemal (asepresident tuletas meelde hommikupoolikul parlamendi presidendi tehtud avaldust).


7.1. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Väliskomisjon. Raportöör: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0566)


7.2. Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0567)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0567)


7.3. Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0568)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0568)


7.4. EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Tagasi lükatud

Seega ei anna parlament nõusolekut protokolli sõlmimiseks (P7_TA(2011)0569).

Sõnavõtt

Carl Haglund (raportöör) võttis sõna enne hääletust, et täpsustada hääletuskorda.


7.5. Ettepanek võtta vastu otsus alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 183 alusel esimeeste konverents: Alaliste komisjonide liikmete arv (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0570)


7.6. Ettepanek võtta vastu otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arvu kohta (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 198 alusel esimeeste konverents: Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arv (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0571)


7.7. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré * (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (14.12.2011protokoll punkt Annexe 1).

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0572)


7.8. Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (hääletus)

Arutelu toimus 12. detsembril 2011 (12.12.2011 protokolli punkt 13).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 14. detsembril 2011 (14.12.2011 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 ja B7-0698/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0691/2011

(asendades B7-0691/2011 ja B7-0698/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin ja François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0691/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0692/2011

(asendades B7-0692/2011 ja B7-0696/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel,

Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel,

Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0573)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0698/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Guido Milana fraktsiooni S&D nimel võttis sõna, et esitada suuline muudatusettepanek artikli 7 a (uus) lisamise kohta, ja Struan Stevenson võttis sõna selle suulise muudatusettepaneku teemal. Suuline muudatusettepanek võeti vastu..


7.9. Finantskriisi mõju kaitsesektorile (hääletus)

Raport finantskriisi mõju kohta ELi liikmesriikide kaitsesektorile [2011/2177(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0574)

Sõnavõtt

Krzysztof Lisek (raportöör) võttis sõna enne hääletust.


7.10. ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 ja B7-0700/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0693/2011

(asendades B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 ja B7-0700/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0575)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0699/2011 muutus kehtetuks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

8. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.00–12.30 toimus parlamendis pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmise puhul araabia kevade aktivistidele Asmaa Mahfouzile (Egiptus), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusile (Liibüa), Razan Zaitounehile (Süüria), Ali Farzatile (Süüria) ja postuumselt Mohamed Bouazizile (Tuneesia).


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

9. Hääletused (jätkamine)

9.1. Euroopa naabruspoliitika (hääletus)

Raport Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta [2011/2157(INI)] - Väliskomisjon. Kaasraportöörid: Mário David ja Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0676)


9.2. ELi terrorismivastase võitluse poliitika (hääletus)

Raport ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta [2010/2311(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioonid S&D, ALDE ja Verts/ALE)

Vastu võetud (P7_TA(2011)0677)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Anna Záborská

Raport: Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne ja Anna Záborská

Soovitus: Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt ja Syed Kamall

Raport: Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly ja Diane Dodds

ELi ja Venemaa tippkohtumine - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Miroslav Mikolášik

Raport: Mário David ja Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu ja Diane Dodds

Raport: Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds ja Kay Swinburne


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Fraktsioonide koosseis

Magdi Cristiano Allam kuulub alates 14. detsembrist 2011 fraktsiooni EFD koosseisu.


14. Üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastatud) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Anneli Jäätteenmäki (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Ágnes Hankiss (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni ECR nimel, Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Michael Cashman Hubert Pirkeri vastuse kohta, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog ja Anna Maria Corazza Bildt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire ja Anna Záborská.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Michael Cashman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.2.


15. Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Bart Staes (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Werner Kuhn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster ja Maria Da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher ja Georgios Toussas.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.3.


16. Euroopa ühtne transpordipiirkond (arutelu)

Raport Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta [2011/2096(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Mathieu Grosch tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Bogusław Sonik (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Krišjānis Kariņš (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel, Georgios Toussas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa ja Ismail Ertug.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Mathieu Grosch.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.6.


17. Kinnipidamistingimused ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000252/2011), mille esitas(id) Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0658/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000253/2011), mille esitas(id) Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0659/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000265/2011), mille esitas(id) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0660/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000266/2011), mille esitas(id) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0661/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000283/2011), mille esitas(id) Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho ja Elena Oana Antonescu fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0662/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000284/2011), mille esitas(id) Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho ja Elena Oana Antonescu fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0663/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000286/2011), mille esitas(id) Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0664/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000287/2011), mille esitas(id) Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0665/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000296/2011), mille esitas(id) Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri ja Rita Borsellino fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0666/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000297/2011), mille esitas(id) Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri ja Rita Borsellino fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini ja Birgit Sippel esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Maciej Szpunar (nõukogu eesistuja) ja Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Angelilli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares ja Elena Oana Antonescu.

ISTUNGI JUHATAJA: Giles CHICHESTER
asepresident

Sõna võttis Georgios Papanikolaou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Maciej Szpunar.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kinnipidamistingimused ELis (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.7.


18. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine (arutelu)

Vaheraport nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş tutvustas raportit.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Cristiana Muscardini fraktsiooni PPE nimel, Nicole Kiil-Nielsen (AFET komisjoni arvamuse koostaja), David Martin fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis ja Joachim Zeller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicole Sinclaire ja Csanád Szegedi.

Sõna võtsid Olli Rehn ja George Sabin Cutaş.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.8.


(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonidelt PPE, S&D, ECR, EFD ja Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

CONT komisjon: Rosario Crocetta asemel Christel Schaldemose

ENVI komisjon: Yves Cochet

ITRE komisjon: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea ja Lorenzo Fontana

IMCO komisjon: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN komisjon: Joseph Cuschieri

REGI komisjon: Jens Nilsson

AGRI komisjon: Lorenzo Fontana ei ole enam täisliige

PECH komisjon: Josefa Andrés Barea asemel Dolores García-Hierro Caraballo

: Anthea McIntyre ja Josef Weidenholzer

DROI allkomisjon: Bastiaan Belder

SEDE allkomisjon: Sampo Terho

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Paolo De Castro asemel Roberto Gualtieri

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Roberto Gualtieri asemel Paolo De Castro

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks: Jörg Leichtfriedi asemel Josef Weidenholzer

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial ja Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella ja Gino Trematerra

Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Eider Gardiazábal Rubiali asemel Dolores García-Hierro Caraballo

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


20. Töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000320/2011), mille esitas(id) Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ja Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Töötajate vaba liikumine Euroopa Liidus (B7-0673/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000323/2011), mille esitas(id) Stephen Hughes, Rovana Plumb ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Töötajate vaba liikumise piirangud (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu ja Rovana Plumb esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka ja Vilija Blinkevičiūtė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kristian Vigenin ja Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Piotr Borys ja Kristian Vigenin.

Sõna võttis László Andor.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ja Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel: Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb ja Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel: Töötajate liikumisvabaduse piirangud Euroopa Liidus (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel: Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber ja Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel: Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidus (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.9.


21. Afganistanile antava ELi rahalise abi eelarvekontroll (lühiettekanne)

Raport Afganistanile antava ELi rahalise abi eelarvekontrolli kohta [2011/2014(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška ja Nicole Sinclaire.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Martin Ehrenhauser.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 7.1.


22. ELi Kesk-Aasia strateegia (lühiettekanne)

ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamine [2011/2008(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.10.


23. Töötervishoid ja tööohutus (lühiettekanne)

Raport ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta [2011/2147(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige)

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 9.11.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 479.489/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 – Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika