Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 256kWORD 208k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Pöytäkirja EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Katsaus Puolan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 6.Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Liittymistä valmisteleva tukiväline ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  7.2.Elintarvikkeena käytettävät hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet ***I (äänestys)
  7.3.Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa ***I (äänestys)
  7.4.EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimus *** (äänestys)
  7.5.Päätösehdotus pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä (äänestys)
  7.6.Päätösehdotus parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien jäsenmäärästä (äänestys)
  7.7.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Coeuré * (äänestys)
  7.8.Pöytäkirja EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (äänestys)
  7.9.Rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan (äänestys)
  7.10.EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Euroopan naapuruuspolitiikka (äänestys)
  9.2.EU:n terrorisminvastainen politiikka (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 14.Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***I (keskustelu)
 15.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)
 16.Yhtenäinen Euroopan liikennealue (keskustelu)
 17.Vankeusolosuhteet EU:ssa (keskustelu)
 18.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (keskustelu)
 21.EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonta (lyhyt esittely)
 22.EU:n Keski-Aasian strategia (lyhyt esittely)
 23.Työterveys ja työturvallisuus (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Coeuré


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.

Puhemies antoi lausuman Firenzessä ja Liègessä eilen tapahtuneista, useita kuolonuhreja vaatineista väkivallanteoista. Hän tuomitsi nämä teot ja esitti Euroopan parlamentin puolesta surunvalittelut uhrien omaisille.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

Neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tullitoimintaa ja verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (FISCUS) perustamisesta ja päätösten N:o1482/2007/EY ja N:o 624/2007/EY kumoamisesta (KOM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

BUDG, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020 (KOM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI


3. Pöytäkirja EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-000319/2011) Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tuleva pöytäkirja Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (B7-0671/2011).

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 12.12.2011, kohta 13).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda ja François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta tulevasta pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011)

- Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta ja Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta tulevasta pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann ja Estelle Grelier S&D-ryhmän puolesta tulevasta pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta pöytäkirjasta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (B7-0698/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2011, kohta 7.8.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tuotetyypissä 8 tehoaineena käytettävän flufenoksuronin lisäämiseksi liitteeseen I (KOM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - määräaika: 14/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella Enteritidisin ja Salmonella Typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - määräaika: 21/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien virallista tarkastusta varten sekä asetuksen (EY) N:o 1883/2006 kumoamisesta (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - määräaika: 08/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - määräaika: 21/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - määräaika: 19/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita, sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitestausta koskevista erityisvaatimuksista (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - määräaika: 02/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien enimmäispitoisuuksista ja toimintarajoista (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - määräaika: 07/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien määrittämisen osalta (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - määräaika: 09/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun asetuksen (EU) N:o …/… muuttamisesta (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - määräaika: 09/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kinoliinikeltaisen (E 104), paraoranssin (E 110) ja uuskokkiinin (E 124) käyttöä koskevista edellytyksistä ja käyttömääristä (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - määräaika: 03/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1881/2006 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - määräaika: 24/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - määräaika: 09/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - määräaika: 06/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - määräaika: 14/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 19/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisten valmistajan kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - määräaika: 02/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission täytäntöönpanoasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on kaistavahtijärjestelmien asentamista moottoriajoneuvoihin koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - määräaika: 10/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission täytäntöönpanoasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on tiettyjä moottoriajoneuvoluokkia koskevista kehittyneisiin hätäjarrutusjärjestelmiin liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - määräaika: 09/03/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission päätös elimiä, joiden palveluksessa olevilla tutkijoilla on oikeus käyttää salassapidettäviä tietoja tieteellisiin tarkoituksiin, koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2004/452/EY muuttamisesta (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - määräaika: 23/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ECON


5. Katsaus Puolan puheenjohtajakauteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Katsaus Puolan puheenjohtajakauteen

Puhemies käytti aluksi lyhyen puheenvuoron.

Donald Tusk (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Siwiec, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja András Gyürk.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ja Giuseppe Gargani.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU


6. Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000306/2011) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Luonnos tulostauluksi makrotalouden epätasapainon valvontaa varten (B7-0670/2011)

Sharon Bowles esitteli suullisen kysymyksen.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Anni Podimata S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast ja Jaroslav Paška.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta tulostaulusta makrotalouden epätasapainon valvontaa varten: alustava suunnitelma (B7-0690/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.5.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Leonardo Domenici käytti puheenvuoron Firenzen eilisestä ampumavälikohtauksesta (puhemies muistutti parlamentin puhemiehen antaneen asiasta aamulla lausuman).


7.1. Liittymistä valmisteleva tukiväline ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0566)


7.2. Elintarvikkeena käytettävät hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0567)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0567)


7.3. Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0568)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0568)


7.4. EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hylättiin

Näin ollen parlamentti ei antanut hyväksyntäänsä pöytäkirjan tekemiselle (P7_TA(2011)0569).

Puheenvuoro:

ennen äänestystä Carl Haglund (esittelijä), joka täsmensi äänestysmenettelyä.


7.5. Päätösehdotus pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 183 artiklan mukaisesti antama ehdotus päätökseksi pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärästä (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0570)


7.6. Päätösehdotus parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien jäsenmäärästä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 198 artiklan mukaisesti antama ehdotus päätökseksi parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien jäsenmäärästä (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0571)


7.7. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Coeuré * (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)
(salainen äänestys)
Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.12.2011, liite 1).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0572)


7.8. Pöytäkirja EU:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 12.12.2011, kohta 13).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 14. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 14.12.2011, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 ja B7-0698/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0691/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0691/2011 ja B7-0698/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin ja François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0691/2011

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0692/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0692/2011 ja B7-0696/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta

Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta

Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0573)

(Päätöslauselmaesitys B7-0698/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

S&D-ryhmän puolesta Guido Milana, joka esitti suullisen tarkistuksen uuden 7 a kohdan lisäämiseksi, ja Struan Stevenson tästä suullisesta tarkistuksesta. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.


7.9. Rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan (äänestys)

Mietintö rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan [2011/2177(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0574)

Puheenvuoro:

Krzysztof Lisek (esittelijä) ennen äänestystä.


7.10. EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 ja B7-0700/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0693/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 ja B7-0700/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0575)

(Päätöslauselmaesitys B7-0699/2011 raukesi.)


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

8. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Parlamentti kokoontui klo 12.00 – 12.30 juhlaistuntoon, jossa luovutettiin Saharov-palkinto arabikevään aktivisteille Asmaa Mahfouzille (Egypti), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusille (Libya), Razan Zaitounehille (Syyria), Ali Farzatille (Syyria) ja edesmenneelle Mohamed Bouazizille (Tunisia).


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Euroopan naapuruuspolitiikka (äänestys)

Mietintö Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta [2011/2157(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Mário David ja Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0676)


9.2. EU:n terrorisminvastainen politiikka (äänestys)

Mietintö EU:n terrorisminvastaisesta politiikasta: tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet [2010/2311(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (S&D-, ALDE- ja Verts/ALE-ryhmien käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0677).


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Anna Záborská

Mietintö Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne ja Anna Záborská

Suositus Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt ja Syed Kamall

Mietintö Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly ja Diane Dodds

EU:n ja Venäjän huippukokous - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Miroslav Mikolášik

Mietintö Mário David ja Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu ja Diane Dodds

Mietintö Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds ja Kay Swinburne


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Magdi Cristiano Allam on liittynyt EFD-ryhmään 14. joulukuuta 2011 alkaen.


14. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ágnes Hankiss (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański ECR-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Michael Cashman Hubert Pirkerin vastauksesta, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog ja Anna Maria Corazza Bildt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire ja Anna Záborská.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Michael Cashman käytti puheenvuoron ja vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renate Sommer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.2.


15. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein esitteli laatimansa mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bart Staes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, Werner Kuhn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher ja Georgios Toussas.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.3.


16. Yhtenäinen Euroopan liikennealue (keskustelu)

Mietintö valkoisesta kirjasta "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" [2011/2096(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Mathieu Grosch esitteli laatimansa mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dieter-Lebrecht Koch PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa ja Ismail Ertug.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Mathieu Grosch.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.6.


17. Vankeusolosuhteet EU:ssa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000252/2011) Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa (B7-0658/2011)

Suullinen kysymys (O-000253/2011) Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa (B7-0659/2011)

Suullinen kysymys (O-000265/2011) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa (B7-0660/2011)

Suullinen kysymys (O-000266/2011) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa (B7-0661/2011)

Suullinen kysymys (O-000283/2011) Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho ja Elena Oana Antonescu PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0662/2011)

Suullinen kysymys (O-000284/2011) Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho ja Elena Oana Antonescu PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0663/2011)

Suullinen kysymys (O-000286/2011) Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0664/2011)

Suullinen kysymys (O-000287/2011) Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0665/2011)

Suullinen kysymys (O-000296/2011) Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0666/2011)

Suullinen kysymys (O-000297/2011) Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri ja Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Vankeusolosuhteet EU:ssa (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini ja Birgit Sippel esittelivät suulliset kysymykset.

Maciej Szpunar (neuvoston puheenjohtaja) ja Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Carmen Romero López S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Roberta Angelilli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares ja Elena Oana Antonescu.

Puhetta johti
varapuhemies Giles CHICHESTER

Georgios Papanikolaou käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Maciej Szpunar.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta vankeusolosuhteista EU:ssa (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.7.


18. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (keskustelu)

Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristiana Muscardini PPE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Martin S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Matteo Salvini EFD-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicole Sinclaire ja Csanád Szegedi.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja George Sabin Cutaş.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.8.


(Istunto keskeytettiin klo 19.50 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, ECR-, EFD- ja Verts/ALE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat ehdotukset:

CONT-valiokunta: Christel Schaldemosen tilalle Rosario Crocetta

ENVI-valiokunta: Yves Cochet

ITRE-valiokunta: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea ja Lorenzo Fontana

IMCO-valiokunta: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN-valiokunta: Joseph Cuschieri

REGI-valiokunta: Jens Nilsson

AGRI-valiokunta: Lorenzo Fontana ei ole enää varsinainen jäsen

PECH-valiokunta: Josefa Andrés Barean tilalle Dolores García-Hierro Caraballo

-valiokunta: Anthea McIntyre ja Josef Weidenholzer

DROI-alivaliokunta: Bastiaan Belder

SEDE-alivaliokunta: Sampo Terho

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Paolo De Castron tilalle Roberto Gualtieri

Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov ja Jean Roatta

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Roberto Gualtierin tilalle Paolo De Castro

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Jörg Leichtfriedin tilalle Josef Weidenholzer

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Amelia Andersdotter ja Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella ja Gino Trematerra.

Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis ja Eider Gardiazábal Rubialin tilalle Dolores García-Hierro Caraballo.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


20. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000320/2011) Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (B7-0673/2011)

Suullinen kysymys (O-000323/2011) Stephen Hughes, Rovana Plumb ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoittaminen (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu ja Rovana Plumb esittelivät suulliset kysymykset.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka ja Vilija Blinkevičiūtė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kristian Vigenin ja Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Piotr Borys ja Kristian Vigenin.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa (B7-0727/2011)

- Rovana Plumb ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoituksista Euroopan unionissa (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011)

- Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin alueella (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011)

- Marian Harkin, Renate Weber ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011)

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.9.


21. EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonta (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n Afganistanille antaman taloudellisen tuen valvonnasta [2011/2014(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška ja Nicole Sinclaire.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Martin Ehrenhauser.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 7.1.


22. EU:n Keski-Aasian strategia (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta [2011/2008(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys ja Jaroslav Paška.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.10.


23. Työterveys ja työturvallisuus (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista [2011/2147(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly ja Jaroslav Paška.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2011, kohta 9.11.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 479.489/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen: Coeuré

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö