Index 
Jegyzőkönyv
PDF 268kWORD 242k
2011. december 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 5.A lengyel elnökség mérlege (vita)
 6.A makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytábla (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az előcsatlakozási támogatási eszköz ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek ***I (szavazás)
  
7.3.A háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek ***I (szavazás)
  
7.4.EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  
7.5.Határozatra irányuló javaslat az állandó bizottságok létszámáról (szavazás)
  
7.6.Határozatra irányuló javaslat a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (szavazás)
  
7.7.Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Benoît Coeuré * (szavazás)
  
7.8.Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv (szavazás)
  
7.9.A pénzügyi válság hatása a védelmi ágazatra (szavazás)
  
7.10.Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (szavazás)
 8.A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.Az európai szomszédságpolitika (szavazás)
  
9.2.Az EU terrorizmus elleni politikája (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A képviselőcsoportok tagjai
 14.Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz ***I (vita)
 15.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I (vita)
 16.Az egységes európai közlekedési térség (vita)
 17.Börtönkörülmények az EU-ban (vita)
 18.Az EK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás és kétoldalú textilkereskedelem (vita)
 19.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 20.A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása (vita)
 21.Az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése (rövid ismertetés)
 22.Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiája (rövid ismertetés)
 23.Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Benoît Coeuré


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10-kor nyitják meg.

Az elnök nyilatkozatot tesz a tegnapi, több halálos áldozatot követelő firenzei és liège-i erőszakos cselekményekkel kapcsolatban. Elítéli e tetteket, és a Parlament nevében részvétét nyilvánítja az áldozatok családtagjainak.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unióban a 2014-2020 közötti időszakra vámügyi és adóügyi cselekvési program (FISCUS) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, ECON

- Javaslat a 2014–2020-as időszakra szóló Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG, JURI


3. Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000319/2011) felteszi: Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv (B7-0671/2011).

A vita időpontja: 2011. december 12. (2011.12.12-i jegyzőkönyv 13. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda és François Alfonsi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (2011/2949 (RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (2011/2949 (RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann és Estelle Grelier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyvről (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodásban meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyvről (B7-0698/2011).

Szavazás: 2011.12.14-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - határidő: 2012.3.14.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a brojlercsirke-állományokban előforduló Salmonella Enteritidisnek és a Salmonella Typhimuriumnak a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - határidő: 2012.2.21.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k koncentrációjának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 1883/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - határidő: 2012.3.8.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - határidő: 2012.2.21.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - határidő: 2012.2.19.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a növényi olajokból és zsírkeverékekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények jóváhagyása és a különleges előírások az olajok, zsírok és az ezekből származó termékek termelése, tárolása, szállítása és a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - határidő: 2012.3.2.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinokra és a poliklórozott bifenilekre vonatkozó felső határértékek és cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - határidő: 2012.3.7.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a dioxinok és a poliklórozott bifenilek koncentrációjának meghatározása tekintetében történő módosításáról (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló …/…/EU rendelet módosításáról (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - határidő: 2012.3.3.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - határidő: 2012.2.24.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - határidő: 2012.3.6.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - határidő: 2012.2.14.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - határidő: 2012.3.2.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU végrehajtási rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - határidő: 2012.3.10.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU végrehajtási rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU határozata a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - határidő: 2012.2.23)
utalva illetékes: ITRE
vélemény: ECON


5. A lengyel elnökség mérlege (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A lengyel elnökség mérlege

Az elnök rövid bevezető nyilatkozatot tesz.

Donald Tusk (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Siwiec, Georgios Toussas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Gyürk András.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mario Mauro, Herczog Edit, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar és Giuseppe Gargani.

Felszólal: José Manuel Barroso és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök


6. A makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytábla (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000306/2011) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytábla (B7-0670/2011)

Sharon Bowles kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Olli Rehn (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anni Podimata, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast és Jaroslav Paška.

Felszólal: Olli Rehn.

A vitát berekesztik.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytáblára vonatkozó első tervekről (B7-0690/2011).

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv 9.5. pont.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Leonardo Domenici a tegnapi firenzei lövöldözéssel kapcsolatban (az elnök emlékeztet a Parlament elnökének reggeli nyilatkozatára).


7.1. Az előcsatlakozási támogatási eszköz ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0566).


7.2. Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek ***I (szavazás)

Jelentés a Tanács 2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0567).

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0567).


7.3. A háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek ***I (szavazás)

Jelentés a 648/2004/EK rendeletnek a háztartási mosószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0568).

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0568).


7.4. EU–Marokkó halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elutasítva.

A Parlament ennélfogva nem hagyja jóvá a jegyzőkönyv megkötését (P7_TA(2011)0569).

Felszólalás

Carl Haglund (előadó) a szavazás előtt, hogy pontosítsa a szavazási eljárást.


7.5. Határozatra irányuló javaslat az állandó bizottságok létszámáról (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, melyet az Elnökök Értekezlete nyújtott be az eljárási szabályzat 183. cikkének megfelelően, az állandó bizottságok számáról, összetételéről és hatásköréről (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2011)0570).


7.6. Határozatra irányuló javaslat a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, melyet az Elnökök Értekezlete nyújtott be az eljárási szabályzat 198. cikkének megfelelően, a parlamentközi küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek, a parlamenti együttműködési bizottságokba és a többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek létszámáról (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2011)0571).


7.7. Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Benoît Coeuré * (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2011.12.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2011)0572).


7.8. Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jövőbeli jegyzőkönyv (szavazás)

A vita időpontja: 2011. december 12. (2011.12.12-i jegyzőkönyv 13. pont)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2011. december 14. (2011.12.14-i jegyzőkönyv 2. pont)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 és B7-0698/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0691/2011

(amely a B7-0691/2011 és B7-0698/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin és François Alfonsi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0691/2011

Elutasítva.

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0692/2011

(amely a B7-0692/2011 és B7-0696/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2011)0573).

(A B7-0698/2011 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új, (7a) bekezdés beillesztése, és Struan Stevenson ezzel a szóbeli módosítással kapcsolatban. A szóbeli módosítást elfogadják.


7.9. A pénzügyi válság hatása a védelmi ágazatra (szavazás)

Jelentés a pénzügyi válságnak az uniós tagállamok védelmi ágazatára gyakorolt hatásáról [2011/2177(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0574).

Felszólalás

Krzysztof Lisek (előadó) a szavazás előtt.


7.10. Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 és B7-0700/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0693/2011

(amely a B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 és B7-0700/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0575).

(A B7-0699/2011 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

8. A Szaharov-díj átadása (ünnepélyes ülés)

A Parlament 12.00 és 12.30 között ünnepélyes ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat az arab tavasz aktivistái: Aszmaa Mahfúz (Egyiptom), Ahmed az-Zubajr Ahmed asz-Szanúszi (Líbia), Razán Zajtúna (Szíria) és Ali Farzat (Szíria) számára, valamint posztumusz díjként Mohamed Buazízi (Tunézia) számára.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

9. Szavazások órája (folytatás)

9.1. Az európai szomszédságpolitika (szavazás)

Jelentés az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról [2011/2157(INI)] - Külügyi Bizottság. Társelőadók: Mário David és Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0676).


9.2. Az EU terrorizmus elleni politikája (szavazás)

Jelentés az EU terrorizmus elleni politikájáról: legfőbb eredmények és jövőbeni kihívások [2010/2311(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (melyet a következő képviselőcsoportok nyújtottak be: S&D, ALDE és Verts/ALE)

Elfogadva (P7_TA(2011)0677).


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Andres Perello Rodriguez-jelentés - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall és Anna Záborská

Bill Newton Dunn-jelentés - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne és Anna Záborská

Carl Haglund-ajánlás - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt és Syed Kamall

Krzysztof Lisek-jelentés - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly és Diane Dodds

Az EU–Oroszország csúcstalálkozó - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy és Miroslav Mikolášik

Mário David és Marek Siwiec-jelentés - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu és Diane Dodds

Sophia in 't Veld-jelentés - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds és Kay Swinburne


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.55-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A képviselőcsoportok tagjai

Magdi Cristiano Allam csatlakozott az EFD képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2011. december 14.


14. Nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anneli Jäätteenmäki (az AFCO bizottság véleményének előadója), Hankiss Ágnes (a PETI bizottság véleményének előadója), Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tadeusz Cymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Michael Cashman, a következő képviselő válaszával kapcsolatban: Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog és Anna Maria Corazza Bildt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire és Anna Záborská.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Michael Cashman, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


15. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I (vita)

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Bart Staes (az ENVI bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Werner Kuhn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster és Maria Da Graça Carvalho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher és Georgios Toussas.

Felszólal: Siim Kallas és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


16. Az egységes európai közlekedési térség (vita)

Jelentés az egységes európai közlekedési térség megvalósításához vezető útitervről – Egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé [2011/2096(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Mathieu Grosch előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Bogusław Sonik (az ENVI bizottság véleményének előadója), Krišjānis Kariņš (az ITRE bizottság véleményének előadója), Dieter-Lebrecht Koch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philip Bradbourn, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Georgios Toussas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Kósa Ádám és Ismail Ertug.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Siim Kallas és Mathieu Grosch.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .


17. Börtönkörülmények az EU-ban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000252/2011) felteszi: Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0658/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000253/2011) felteszi: Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0659/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000265/2011) felteszi: Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0660/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000266/2011) felteszi: Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0661/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000283/2011) felteszi: Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho és Elena Oana Antonescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0662/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000284/2011) felteszi: Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho és Elena Oana Antonescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0663/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000286/2011) felteszi: Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0664/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000287/2011) felteszi: Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0665/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000296/2011) felteszi: Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri és Rita Borsellino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0666/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000297/2011) felteszi: Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri és Rita Borsellino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Börtönkörülmények az EU-ban (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini és Birgit Sippel kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Maciej Szpunar (a Tanács soros elnöke) és Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carmen Romero López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Szegedi Csanád, független, Roberta Angelilli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares és Elena Oana Antonescu.

ELNÖKÖL:
Giles CHICHESTER alelnök

Felszólal: Georgios Papanikolaou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons és Jaroslav Paška.

Felszólal: Siim Kallas és Maciej Szpunar.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében az EU-n belüli börtönkörülményekről (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


18. Az EK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás és kétoldalú textilkereskedelem (vita)

Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Cristiana Muscardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen (az AFET bizottság véleményének előadója), David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis és Joachim Zeller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicole Sinclaire és Szegedi Csanád.

Felszólal: Olli Rehn és George Sabin Cutaş.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


(A 19.50-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE, az S&D, az ECR, az EFD és a Verts/ALE képviselőcsoport:

CONT bizottság: Christel Schaldemose helyére Rosario Crocetta

ENVI bizottság: Yves Cochet

ITRE bizottság: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea és Lorenzo Fontana

IMCO bizottság: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN bizottság: Joseph Cuschieri

REGI bizottság: Jens Nilsson

AGRI bizottság: Lorenzo Fontana már nem rendes tagja a bizottságnak.

PECH bizottság: Josefa Andrés Barea helyére Dolores García-Hierro Caraballo

LIBE bizottság: Anthea McIntyre és Josef Weidenholzer

DROI albizottság: Bastiaan Belder

SEDE albizottság: Sampo Terho

A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Paolo De Castro helyére Roberto Gualtieri

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Roberto Gualtieri helyére Paolo De Castro

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jörg Leichtfried helyére Josef Weidenholzer

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella és Gino Trematerra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Eider Gardiazábal Rubial helyére Dolores García-Hierro Caraballo

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


20. A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000320/2011) felteszi: Traian Ungureanu, Őry Csaba, Elena Băsescu, Iliana Ivanova és Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgása (B7-0673/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000323/2011) felteszi: Stephen Hughes, Rovana Plumb és Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A munkavállalók szabad mozgására irányuló korlátozások (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu és Rovana Plumb kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Andor László (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Elena Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kristian Vigenin és Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Piotr Borys és Kristian Vigenin.

Felszólal: Andor László.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Traian Ungureanu, Őry Csaba, Elena Băsescu, Iliana Ivanova és Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásáról (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb és Stephen Hughes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásának korlátozásairól (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásáról (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber és Filiz Hakaeva Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásáról (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgásáról (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


21. Az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzése (rövid ismertetés)

Jelentés az Afganisztánnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzéséről [2011/2014(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška és Nicole Sinclaire.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Martin Ehrenhauser.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


22. Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiája (rövid ismertetés)

A Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának helyzete [2011/2008(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys és Jaroslav Paška.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


23. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (rövid ismertetés)

Jelentés az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007–2012 közötti európai stratégia középtávú értékeléséről [2011/2147(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly és Jaroslav Paška.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja)

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.12.15-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 479.489/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. melléklet - Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Benoît Coeuré

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat