Indeks 
Protokół
PDF 266kWORD 241k
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (złożone projekty rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Bilans polskiego przewodnictwa (debata)
 6.Projekt tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)
  7.3.Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I (głosowanie)
  7.4.Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE i Marokiem *** (głosowanie)
  7.5.Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego komisji stałych (głosowanie)
  7.6.Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)
  7.7.Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE * (głosowanie)
  7.8.Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (głosowanie)
  7.9.Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony (głosowanie)
  7.10.Szczyt UE-Rosja (głosowanie)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Europejska polityka sąsiedztwa (głosowanie)
  9.2.Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład grup politycznych
 14.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)
 15.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***I (debata)
 16.Jednolity europejski obszar transportu (debata)
 17.Warunki osadzenia w UE (debata)
 18.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej (debata)
 21.Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (krótkie przedstawienie)
 22.Strategia UE wobec Azji Środkowej (krótkie przedstawienie)
 23.Bezpieczeństwo i higiena pracy (krótkie przedstawienie)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego – Benoît Coeuré


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.10.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie aktów przemocy, które miały wczoraj miejsce we Florencji i w Liege i pociągnęły za sobą wiele ofiar. Przewodniczący potępił te akty i przekazał w imieniu Parlamentu kondolencje rodzinom ofiar.


2. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla ceł i podatków w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (FISCUS) i uchylającego decyzje nr 1482/2007/WE i nr 624/2007/WE (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

BUDG, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego na lata 2014 - 2020 program „Sprawiedliwość” (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG, JURI


3. Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-000319/2011), które zadali Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, do Komisji: Nowy Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (B7-0671/2011).

Debata odbyła się dnia 12 grudnia 2011 r. (pkt 13 protokołu z dnia 12.12.2011).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda i François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłego protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Maroka (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, i Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, w sprawie przyszłego protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Maroka (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann i Estelle Grelier w imieniu grupy S&D, w sprawie przyszłego protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Maroka (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie projektu rezolucji w sprawie przyszłego protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Maroka (B7-0698/2011).

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 14.12.2011.


4. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia flufenoksuronu jako substancji czynnej dla produktów typu 8 w załączniku I do tej dyrektywy (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - termin: 14/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…w sprawie unijnego celu ograniczenia występowania Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - termin: 21/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządze Komisji (UE) nr …/… z XXX ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów urzędowej kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - termin: 08/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - termin: 21/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - termin: 19/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzania zakładów wprowadzających do obrotu produkty przeznaczone na paszę uzyskane z olejów roślinnych i tłuszczów mieszanych, a także w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecność dioksyn olejów, tłuszczów oraz uzyskanych z nich produktów (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - termin: 02/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowania działań w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifenyli (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - termin: 07/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do oznaczania poziomów dioksyn i dioksynopodobnych bifenyli (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - termin: 09/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr …/… ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - termin: 09/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - termin: 03/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - termin: 24/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - termin: 09/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z XXX określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - termin: 06/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - termin: 14/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2011 w odniesieniu do wymogów w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta pojazdów silnikowych i ich przyczep (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - termin: 02/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr …/…w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu w odniesieniu do montowania systemów ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu w pojazdach silnikowych (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - termin: 10/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr …/… w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych kategorii pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - termin: 09/03/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - termin: 23/02/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: ECON


5. Bilans polskiego przewodnictwa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bilans polskiego przewodnictwa

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wprowadzające.

Donald Tusk (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Siwca, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann, niezrzeszona, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krzysztofa Liska, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i András Gyürk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar i Giuseppe Gargani.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca


6. Projekt tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (debata)

Pytanie ustne (O-000306/2011), które zadała Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Projekt tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (B7-0670/2011)

Sharon Bowles zadała pytanie ustne.

Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Anni Podimata w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL i Claudio Morganti w imieniu grupy EFD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Sharon Bowles w imieniu komisji ECON w sprawie planowanego wstępnego kształtu tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (B7-0690/2011)

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.12.2011.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania” załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Leonardo Domenici w sprawie strzelaniny, która miała miejsce wczoraj we Florencji (przewodniczący przypomniał poranne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu).


7.1. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0566)


7.2. Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0567)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0567)


7.3. Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0568)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0568)


7.4. Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE i Marokiem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Królestwem Maroka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Odrzucony

Parlament odmówił udzielenia zgody na zawarcie protokołu (P7_TA(2011)0569).

Wystąpienie

Carl Haglund (sprawozdawca) przed głosowaniem w celu wyjaśnienia procedury głosowania.


7.5. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego komisji stałych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 183 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0570)


7.6. Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 183 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0571)


7.7. Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(Głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.12.2011).

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0572)


7.8. Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 grudnia 2011 r. (pkt 13 protokołu z dnia 12.12.2011).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 14 grudnia 2011 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2011).

Projekty rezolucji B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 i B7-0698/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0691/2011

(zastępujący B7-0691/2011 i B7-0698/2011):

złożony przez następujących posłów:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin i François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0691/2011

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0692/2011

(zastępujący B7-0692/2011 i B7-0696/2011):

złożony przez następujących posłów:

Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE,

Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D,

Carl Haglund w imieniu grupy ALDE

Przyjęto (P7_TA(2011)0573)

(Projekt rezolucji B7-0698/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Guido Milana w imieniu grupy S&D przedstawił poprawkę ustną w celu dodania ustępu 7a, (nowego), a Struan Stevenson wypowiedział się w sprawie tej poprawki. Poprawka ustna została przyjęta.


7.9. Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na sektor obrony w państwach członkowskich UE [2011/2177(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0574)

Wystąpienie

Krzysztof Lisek (sprawozdawca) przed głosowaniem.


7.10. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 i B7-0700/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0693/2011

(zastępujący B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 i B7-0700/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2011)0575)

(Projekt rezolucji B7-0699/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

8. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

Od godz. 12.00 do 12.30 w Parlamencie odbyło się uroczyste posiedzenie z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa aktywistom Arabskiej Wiosny Ludów: Asmai Mahfouz (Egipt), Ahmedowi al-Zubairowi Ahmedowi al-Sanusiemu (Libia), Razanowi Zaitounehowi (Syria), Alemu Farzatowi (Syria) i, pośmiertnie, Mohamedowi Bouaziziemu (Tunezja).


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Europejska polityka sąsiedztwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa [2011/2157(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Mário David i Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0676)


9.2. Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania [2010/2311(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy S&D, ALDE i Verts/ALE)

Przyjęto (P7_TA(2011)0677)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall i Anna Záborská

Sprawozdanie Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne i Anna Záborská

Zalecenie Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt i Syed Kamall

Sprawozdanie Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly i Diane Dodds

Szczyt UE-Rosja - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Mário David i Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu i Diane Dodds

Sprawozdanie Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds i Kay Swinburne


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Skład grup politycznych

Magdi Cristiano Allam z dniem 14 grudnia 2011 r. przystąpił do grupy EFD.


14. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Ágnes Hankiss (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Tadeusz Cymański w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra, niezrzeszony, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sophię in 't Veld, Michael Cashman w sprawie odpowiedzi Huberta Pirkera, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog i Anna Maria Corazza Bildt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire i Anna Záborská.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Michael Cashman, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Renate Sommer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 15.12.2011.


15. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Werner Kuhn, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Petera van Dalena, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher i Georgios Toussas.

Głos zabrali: Siim Kallas i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2011 r..


16. Jednolity europejski obszar transportu (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [2011/2096(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Mathieu Grosch przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Bogusław Sonik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Krišjānis Kariņš (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Laurence J.A.J. Stassen, niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Michaela Cramera, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa i Ismail Ertug.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Siim Kallas i Mathieu Grosch.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.12.2011.


17. Warunki osadzenia w UE (debata)

Pytanie ustne (O-000252/2011), które zadali Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, do Rady: Warunki osadzenia w UE (B7-0658/2011)

Pytanie ustne (O-000253/2011), które zadali Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Warunki osadzenia w UE (B7-0659/2011)

Pytanie ustne (O-000265/2011), które zadali Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Warunki osadzenia w UE (B7-0660/2011)

Pytanie ustne (O-000266/2011), które zadali Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Warunki osadzenia w UE (B7-0661/2011)

Pytanie ustne (O-000283/2011), które zadali Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho i Elena Oana Antonescu w imieniu grupy PPE, do Rady: Warunki osadzenia w UE (B7-0662/2011)

Pytanie ustne (O-000284/2011), które zadali Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho i Elena Oana Antonescu w imieniu grupy PPE, do Komisji: Warunki osadzenia w UE (B7-0663/2011)

Pytanie ustne (O-000286/2011), które zadali Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Warunki osadzania w UE (B7-0664/2011)

Pytanie ustne (O-000287/2011), które zadali Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Warunki osadzania w UE (B7-0665/2011)

Pytanie ustne (O-000296/2011), które zadali Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D, do Rady: Warunki osadzania w UE (B7-0666/2011)

Pytanie ustne (O-000297/2011), które zadali Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D, do Komisji: Warunki osadzania w UE (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini i Birgit Sippel zadali pytania ustne.

Maciej Szpunar (urzędujący przewodniczący Rady) i Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Carmen Romero López w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi, niezrzeszony, Roberta Angelilli, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares i Elena Oana Antonescu.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Georgios Papanikolaou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Siim Kallas i Maciej Szpunar.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie warunków panujących w zakładach karnych w UE (2011/2897(RSP) (B7-0687/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.12.2011.


18. Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (debata)

Sprawozdanie wstępne w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Cristiana Muscardini w imieniu grupy PPE, Nicole Kiil-Nielsen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), David Martin w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicole Sinclaire i Csanád Szegedi.

Głos zabrali: Olli Rehn i George Sabin Cutaş.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 15.12.2011.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.50 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

19. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grup PPE, S&D, ECR, EFD i Verts/ALE następujące wnioski o mianowanie:

komisja CONT: Rosario Crocetta zamiast Christel Schaldemose

komisja ENVI: Yves Cochet

komisja ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea i Lorenzo Fontana

komisja IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

komisja TRAN: Joseph Cuschieri

komisja REGI: Jens Nilsson

komisja AGRI: Lorenzo Fontana nie jest już członkiem

komisja PECH: Dolores García-Hierro Caraballo zamiast Josefy Andrés Barei

komisja LIBE: Anthea McIntyre i Josef Weidenholzer

podkomisja DROI: Bastiaan Belder

podkomisja SEDE: Sampo Terho

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Roberto Gualtieri zamiast Paola De Castro

Delegacja ds. stosunków z Półwyspem Arabskim: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Paolo De Castro zamiast Roberta Gualtieriego

Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Josef Weidenholzer zamiast Jörga Leichtfrieda

Delegacja ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegacja do spraw stosunków z Indiami: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial i Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella, Gino Trematerra w imieniu grupy PPE

Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo zamiast Eider Gardiazábal Rubial

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


20. Swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej (debata)

Pytanie ustne (O-000320/2011), które zadali Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, do Komisji: Swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej (B7-0673/2011);

Pytanie ustne (O-000323/2011), które zadali Stephen Hughes, Rovana Plumb i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, do Komisji: Ograniczenia w swobodnym przepływie pracowników (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu i Rovana Plumb zadali pytania ustne.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Kristiana Vigenina i Silvię-Adrianę Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Piotr Borys i Kristian Vigenin.

Głos zabrał László Andor.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, w sprawie ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber i Filiz Hakaeva Hyusmenova w imieniu grupy ALDE, w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 15.12.2011.


21. Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli budżetowej pomocy finansowej UE dla Afganistanu [2011/2014(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier przedstawił sprawozdanie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška i Nicole Sinclaire.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Martin Ehrenhauser.

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 15.12.2011.


22. Strategia UE wobec Azji Środkowej (krótkie przedstawienie)

Postępy w realizacji strategii UE wobec Azji Środkowej [2011/2008(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen przedstawiła sprawozdanie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys i Jaroslav Paška.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 15.12.2011.


23. Bezpieczeństwo i higiena pracy (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowej analizy europejskiej strategii na lata 2007-2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy [2011/2147(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly i Jaroslav Paška.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji)

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 15.12.2011.


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 479.489/OJJE).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego – Benoît Coeuré

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności