Index 
Proces-verbal
PDF 263kWORD 247k
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Bilanţul Preşedinţiei poloneze (dezbatere)
 6.Proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I (vot)
  
7.3.Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic ***I (vot)
  
7.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc *** (vot)
  
7.5.Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente (vot)
  
7.6.Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
  
7.7.Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré * (vot)
  
7.8.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (vot)
  
7.9.Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării (vot)
  
7.10.Summitul UE-Rusia (vot)
 8.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 9.Votare (continuare)
  
9.1.Politica europeană de vecinătate (vot)
  
9.2.Politica UE de combatere a terorismului (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Componenţa grupurilor politice
 14.Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ***I (dezbatere)
 15.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I (dezbatere)
 16.Spațiul european unic al transporturilor (dezbatere)
 17.Condiţiile de detenţie în UE (dezbatere)
 18.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană (dezbatere)
 21.Controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului (prezentare succintă)
 22.Strategia UE pentru Asia Centrală (prezentare succintă)
 23.Sănătatea şi securitatea în muncă (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.

Preşedintele a făcut o declaraţie referitoare la actele de violenţă care au avut loc ieri la Florenţa şi la Liège şi care s-au soldat cu mai multe victime. Preşedintele a condamnat aceste acte şi a transmis, în numele Parlamentului European, condoleanţe familiilor victimelor.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal și fiscal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) și de abrogare a Deciziilor nr. 1482/2007/CE și nr. 624/2007/CE (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Justiție” (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, JURI


3. Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-000319/2011) adresată de Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Comisiei: Viitorul Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (B7-0671/2011).

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2011 (punctul 13 al PV din 12.12.2011).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul Protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, şi Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, referitoare la viitorul protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann şi Estelle Grelier, în numele Grupului S&D, referitoare la viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la viitorul Protocol de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc (B7-0698/2011).

Vot: punctul 7.8 al PV din 14.12.2011.


4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului ca substanță activă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - termen: 14/03/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - termen: 21/02/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - termen: 08/03/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - termen: 21/02/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulamentul (UE) nr. …al Comisei de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - termen: 19/02/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aprobarea întreprinderilor care introduc pe piață, în scopul utilizării ca hrană pentru animale, produse derivate din uleiuri vegetale și amestecuri de grăsimi și în ceea ce privește cerințele specifice pentru producerea, depozitarea, transportul și testarea nivelului de dioxină din uleiuri, grăsimi și produsele derivate ale acestora (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - termen: 02/03/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a anexelor I și II ale Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime și pragurile de acțiune pentru dioxine și bifenili policlorurați (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - termen: 07/03/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce privește determinarea nivelurilor de dioxine și bifenili policlorurați (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - termen: 09/03/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. …/… de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - termen: 09/03/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) Nr. … al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - termen: 03/03/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - termen: 24/02/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - termen: 09/03/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - termen: 06/03/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista de mențiuni nutriționale (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - termen: 14/02/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. … al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară a autovehiculelor și a remorcilor acestora (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - termen: 02/03/2012)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. … al Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - termen: 10/03/2012)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. … al Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgență (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - termen: 09/03/2012)
retrimis fond: IMCO

- Decizia Comisiei nr. … de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - termen: 23/02/2012)
retrimis fond: ITRE
aviz: ECON


5. Bilanţul Preşedinţiei poloneze (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Bilanţul Preşedinţiei poloneze

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie preliminară.

Donald Tusk (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Siwiec, Georgios Toussas, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi András Gyürk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar şi Giuseppe Gargani.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă


6. Proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (dezbatere)

Întrebare orală (O-000306/2011) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (B7-0670/2011)

Sharon Bowles a dezvoltat întrebarea orală.

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Anni Podimata, în numele Grupului S&D, Carl Haglund, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, şi Claudio Morganti, în numele Grupului EFD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast şi Jaroslav Paška.

A intervenit Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, referitoare la tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice: forma preconizată inițial (B7-0690/2011).

Vot: punctul 9.5 al PV din 15.12.2011.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Leonardo Domenici privind atacul armat care a avut loc ieri la Florenţa. (Preşedintele a reamintit declaraţia făcută în această dimineaţă de Preşedintele Parlamentului).


7.1. Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0566)


7.2. Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0567)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0567)


7.3. Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe de uz casnic [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0568)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0568)


7.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Respins

Parlamentul a refuzat aprobarea încheierii protcolului (P7_TA(2011)0569).

Intervenţie

Carl Haglund (raportor), înaintea votării, pentru a aduce clarificări cu privire la prcedura de vot.


7.5. Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 183 din Regulamentul de procedură de Conferinţa preşedinţilor, privind componența numerică a comisiilor permanente (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0570)


7.6. Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură de Conferinţa preşedinţilor, privind numărul de membri ai delegațiilor interparlamentare, ai delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și ai delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la Adunările Parlamentare multilaterale (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0571)


7.7. Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré * (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1 a PV din 14.12.2011).

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2011)0572)


7.8. Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2011 (punctul 13 al PV din 12.12.2011).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 14 decembrie 2011 (punctul 2 al PV din 14.12.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 şi B7-0698/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0691/2011

(care înlocuieşte B7-0691/2011 şi B7-0698/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0691/2011

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0692/2011

(care înlocuieşte B7-0692/2011 şi B7-0696/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE,

Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D,

Carl Haglund, în numele Grupului ALDE

Adoptată (P7_TA(2011)0573)

(Propunerea de rezoluţie B7-0698/2011 a devenit caducă.)

Intervenţii

Guido Milana, în numele Grupului S&D, a prezentat un amendament oral, care introduce un nou alineat (7a) şi Struan Stevenson privind amendamentul oral respectiv. Amendamentul oral a fost adoptat.


7.9. Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării (vot)

Raport referitor la impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE [2011/2177(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată (P7_TA(2011)0574)

Intervenţie

Krzysztof Lisek (raportor) înaintea votării.


7.10. Summitul UE-Rusia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 şi B7-0700/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0693/2011

(care înlocuieşte B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 şi B7-0700/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR

Adoptată (P7_TA(2011)0575)

(Propunerea de rezoluţie B7-0699/2011 a devenit caducă.)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

8. Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)

De la12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia înmânării premiului Saharov dnei Asmaa Mahfouz (Egipt), dlui Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libia), dnei Razan Zaitouneh (Siria), dlui Ali Farzat (Siria) şi, cu titlu postum, dlui Mohamed Bouazizi (Tunisia), militanţi ai Primăverii arabe.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

9. Votare (continuare)

9.1. Politica europeană de vecinătate (vot)

Raport referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate [2011/2157(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Coraportori: Mário David şi Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0676)


9.2. Politica UE de combatere a terorismului (vot)

Raport referitor la politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări [2010/2311(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupurile S&D, ALDE şi Verts/ALE)

Adoptat (P7_TA(2011)0677)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Anna Záborská

Raport Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne şi Anna Záborská

Recomandare Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt şi Syed Kamall

Raport Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly şi Diane Dodds

Summitul UE-Rusia - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy şi Miroslav Mikolášik

Raport Mário David şi Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu şi Diane Dodds

Raport Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds şi Kay Swinburne


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Componenţa grupurilor politice

Magdi Cristiano Allam a aderat la Grupul EFD începând din data de 14 decembrie 2011.


14. Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Ágnes Hankiss (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Tadeusz Cymański, în numele Grupului ECR, Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sophia in 't Veld, Michael Cashman, în legătură cu răspunsul lui Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog şi Anna Maria Corazza Bildt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire şi Anna Záborská.

A intervenit Maroš Šefčovič.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Michael Cashman, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Renate Sommer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 15.12.2011.


15. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Werner Kuhn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster şi Maria Da Graça Carvalho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher şi Georgios Toussas.

Au intervenit: Siim Kallas şi Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 15.12.2011.


16. Spațiul european unic al transporturilor (dezbatere)

Raport referitor la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor [2011/2096(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Mathieu Grosch şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Bogusław Sonik (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Krišjānis Kariņš (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE, Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR, Georgios Toussas, în numele Grupului GUE/NGL, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa şi Ismail Ertug.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Siim Kallas şi Mathieu Grosch.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 15.12.2011.


17. Condiţiile de detenţie în UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-000252/2011) adresată de Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Condiții de detenție în UE (B7-0658/2011)

Întrebare orală (O-000253/2011) adresată de Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Condiții de detenție în UE (B7-0659/2011)

Întrebare orală (O-000265/2011) adresată de Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Condiţiile de detenţie din UE (B7-0660/2011)

Întrebare orală (O-000266/2011) adresată de Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Condițiile de detenție din UE (B7-0661/2011)

Întrebare orală (O-000283/2011) adresată de Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho şi Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE, Consiliului: Condițiile de detenție în UE (B7-0662/2011)

Întrebare orală (O-000284/2011) adresată de Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho şi Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE, Comisiei: Condițiile de detenție în UE (B7-0663/2011)

Întrebare orală (O-000286/2011) adresată de Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Consiliului: Condiţiile de detenţie în UE (B7-0664/2011)

Întrebare orală (O-000287/2011) adresată de Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Condiţiile de detenţie în UE (B7-0665/2011)

Întrebare orală (O-000296/2011) adresată de Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri şi Rita Borsellino, în numele Grupului S&D, Consiliului: Condiţiile de detenţie în UE (B7-0666/2011)

Întrebare orală (O-000297/2011) adresată de Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri şi Rita Borsellino, în numele Grupului S&D, Comisiei: Condițiile de detenție în UE (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini şi Birgit Sippel au dezvoltat întrebările orale..

Maciej Szpunar (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Carmen Romero López, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Roberta Angelilli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares şi Elena Oana Antonescu.

A PREZIDAT: Giles CHICHESTER
Vicepreşedinte

A intervenit Georgios Papanikolaou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Siim Kallas şi Maciej Szpunar.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la condițiile de detenție în UE (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 15.12.2011.


18. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (dezbatere)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş şi-a prezentat raportul.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Cristiana Muscardini, în numele Grupului PPE, Nicole Kiil-Nielsen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), David Martin, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis şi Joachim Zeller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicole Sinclaire şi Csanád Szegedi.

Au intervenit: Olli Rehn şi George Sabin Cutaş.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 15.12.2011.


(Şedinţa, suspendată la 19.50, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D, ECR, EFD şi Verts/ALE următoarele soilcitări de numire:

CONT: Rosario Crocetta în locul lui Christel Schaldemose

ENVI: Yves Cochet

ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea şi Lorenzo Fontana

IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

TRAN: Joseph Cuschieri

REGI: Jens Nilsson

AGRI: Lorenzo Fontana nu mai este membru titular

PECH: Dolores García-Hierro Caraballo în locul lui Josefa Andrés Barea

LIBE: Anthea McIntyre şi Josef Weidenholzer

Subcomisia DROI: Bastiaan Belder

Subcomisia SEDE: Sampo Terho

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Roberto Gualtieri în locul lui Paolo De Castro

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Arabică: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Paolo De Castro în locul lui Roberto Gualtieri

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Josef Weidenholzer în locul lui Jörg Leichtfried

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial şi Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella, Gino Trematerra

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo în locul lui Eider Gardiazábal Rubial

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană (dezbatere)

Întrebare orală (O-000320/2011) adresată de Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova şi Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Comisiei: Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană (B7-0673/2011);

Întrebare orală (O-000323/2011) adresată de Stephen Hughes, Rovana Plumb şi Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Comisiei: Restricții privind libera circulație a lucrătorilor (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu şi Rovana Plumb au dezvoltat întrebările orale..

László Andor (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka şi Vilija Blinkevičiūtė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Kristian Vigenin şi Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Piotr Borys şi Kristian Vigenin.

A intervenit László Andor.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova şi Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, referitoare la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, referitoare la restricțiile cu privire la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber şi Filiz Hakaeva Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 15.12.2011.


21. Controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului (prezentare succintă)

Raport referitor la controlul bugetar al asistenței financiare acordate de UE Afganistanului [2011/2014(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška şi Nicole Sinclaire.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Martin Ehrenhauser.

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.1 al PV din 15.12.2011.


22. Strategia UE pentru Asia Centrală (prezentare succintă)

Raport referitor la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală [2011/2008(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys şi Jaroslav Paška.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.10 al PV din 15.12.2011.


23. Sănătatea şi securitatea în muncă (prezentare succintă)

Raport referitor la Bilanțul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă [2011/2147(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly şi Jaroslav Paška.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei)

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.11 al PV din 15.12.2011.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 479.489/OJJE).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate