Zoznam 
Zápisnica
PDF 262kWORD 238k
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Zhodnotenie poľského predsedníctva (rozprava)
 6.Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Nástroj predvstupovej pomoci ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  
7.3.Používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch ***I (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)
  
7.5.Návrh rozhodnutia o počte členov stálych výborov (hlasovanie)
  
7.6.Návrh rozhodnutia o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (hlasovanie)
  
7.7.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré * (hlasovanie)
  
7.8.Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (hlasovanie)
  
7.9.Vplyv finančnej krízy na sektor obrany (hlasovanie)
  
7.10.Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Európska susedská politika (hlasovanie)
  
9.2.Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zloženie politických skupín
 14.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I (rozprava)
 15.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (rozprava)
 16.Jednotný európsky dopravný priestor (rozprava)
 17.Podmienky zadržiavania v EÚ (rozprava)
 18.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (rozprava)
 21.Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (stručná prezentácia)
 22.Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (stručná prezentácia)
 23.Zdravie a bezpečnosť pri práci (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.

Predseda vystúpil s vyhlásením o násilnostiach, ku ktorým došlo v predchádzajúci deň vo Florencii a v Liège a ktoré si vyžiadali niekoľko obetí. Odsúdil tieto činy a v mene Parlamentu vyjadril rodinám obetí úprimnú sústrasť.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo adane vEurópskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) aktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1482/2007/ES ač. 624/2007/ES (KOM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Spravodlivosť (KOM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI


3. Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000319/2011), ktorú položili Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (B7-0671/2011).

Rozprava sa konala 12. decembra 2011 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.12.2011).

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE, o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund v mene skupiny ALDE a Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann a Estelle Grelier v mene skupiny S&D, o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (B7-0698/2011).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 14.12.2011.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení adopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 98/8/ES scieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy Ikuvedenejsmernici (KOM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - lehota: 14/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. … týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - lehota: 21/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol hladín dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - lehota: 08/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - lehota: 21/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - lehota: 19/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a produktov z nich získaných a na ich testovanie na dioxíny (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - lehota: 02/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné obsahy a aktívnu prahovú koncentráciu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - lehota: 07/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o stanovenie hladín dioxínov a polychlórovaných bifenylov (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - lehota: 09/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. .../..., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - lehota: 09/03/2012)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - lehota: 03/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa opravuje rumunské znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - lehota: 24/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok („REACH“) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - lehota: 09/03/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - lehota: 06/03/2012)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - lehota: 14/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 19/2011, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie povinného štítku výrobcu pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - lehota: 02/03/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide požiadavky typového schvaľovania na montáž systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu v motorových vozidlách (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - lehota: 10/03/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. …, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - lehota: 09/03/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Rozhodnutie Komisie č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - lehota: 23/02/2012)
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: ECON


5. Zhodnotenie poľského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie poľského predsedníctva

Predseda vystúpil s úvodným vyhlásením.

Donald Tusk (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Siwiec, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a András Gyürk.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Giuseppe Gargani.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka


6. Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000306/2011), ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (B7-0670/2011)

Sharon Bowles rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Olli Rehn (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Anni Podimata v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL a Claudio Morganti v mene skupiny EFD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Sharon Bowles, v mene výboru ECON, o hodnotiacej tabuľke na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami: predpokladaný úvodný návrh (B7-0690/2011).

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Leonardo Domenici k včerajšej streľbe vo Florencii (predsedajúci pripomenul ranné vyhlásenie predsedu Parlamentu).


7.1. Nástroj predvstupovej pomoci ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0566)


7.2. Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0567)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0567)


7.3. Používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0568)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0568)


7.4. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Zamietnutý

Parlament preto zamietol udeliť súhlas s uzavretím protokolu (P7_TA(2011)0569).

Vystúpenie

Carl Haglund (spravodajca) pred hlasovaním, so spresneniami k priebehu hlasovania.


7.5. Návrh rozhodnutia o počte členov stálych výborov (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 183 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte členov stálych výborov (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0570)


7.6. Návrh rozhodnutia o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (2011/2839(RSO) (B7-0620/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0571)


7.7. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré * (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (Príloha 1 zápisnice zo dňa 14.12.2011).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0572)


7.8. Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. decembra 2011 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.12.2011).

Návrhy uznesenia boli oznámené 14. decembra 2011 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.12.2011).

Návrhy uznesenia B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 a B7-0698/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0691/2011

(nahrádzajúci B7-0691/2011 a B7-0698/2011):

podaný týmito poslancami:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis a Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0691/2011

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0692/2011

(nahrádzajúci B7-0692/2011 a B7-0696/2011):

podaný týmito poslancami:

Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE,

Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,

Carl Haglund v mene skupiny ALDE

Prijatý (P7_TA(2011)0573)

(Návrh uznesenia B7-0698/2011 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Guido Milana v mene skupiny S&D predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom doplniť nový odsek 7a a Struan Stevenson k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.


7.9. Vplyv finančnej krízy na sektor obrany (hlasovanie)

Správa o vplyve finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ [2011/2177(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0574)

Vystúpenie

Krzysztof Lisek (spravodajca) pred hlasovaním.


7.10. Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 a B7-0700/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0693/2011

(nahrádzajúci B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 a B7-0700/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Boris Zala v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański a Adam Bielan v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2011)0575)

(Návrh uznesenia B7-0699/2011 sa stal bezpredmetným.)


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

8. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

Od 12.00 do 12.30 h sa konalo slávnostné zasadnutie Parlamentu pri príležitosti odovzdávania Sacharovovej ceny účastníkom arabskej jari: Asmá´ Mahfúzovej (Egypt), Ahmadovi az-Zubajrovi Ahmadovi as-Sanúsímu (Lýbia), Razanovi Zajtúnovi (Sýria), Alímu Farzátovi (Sýria) a in memoriam Muhammadovi al-Bú´azízímu (Tunisko).


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Európska susedská politika (hlasovanie)

Správa o revízii európskej susedskej politiky [2011/2157(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spoluspravodajcovia: Mário David a Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0676)


9.2. Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu (hlasovanie)

Správa o politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy [2010/2311(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložili skupiny S&D, ALDE a Verts/ALE)

Prijatý (P7_TA(2011)0677)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall a Anna Záborská

Správa: Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne a Anna Záborská

Odporúčanie: Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt a Syed Kamall

Správa: Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly a Diane Dodds

Samit EÚ – Rusko - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy a Miroslav Mikolášik

Správa: Mário David a Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu a Diane Dodds

Správa: Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds a Kay Swinburne


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Zloženie politických skupín

Magdi Cristiano Allam vstúpil do skupiny EFD s účinnosťou od 14. decembra 2011.


14. Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Ágnes Hankiss (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Renate Sommer v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Tadeusz Cymański v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Michael Cashman, k odpovedi, ktorú uviedol Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog a Anna Maria Corazza Bildt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Michael Cashman, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


15. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Werner Kuhn, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster a Maria Da Graça Carvalho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher a Georgios Toussas.

Vystúpili: Siim Kallas a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


16. Jednotný európsky dopravný priestor (rozprava)

Správa o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje [2011/2096(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Mathieu Grosch uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Philip Bradbourn v mene skupiny ECR, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, ktorá odpovedala aj na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa a Ismail Ertug.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Siim Kallas a Mathieu Grosch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


17. Podmienky zadržiavania v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000252/2011), ktorú položili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0658/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000253/2011), ktorú položili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0659/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000265/2011), ktorú položili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0660/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000266/2011), ktorú položili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0661/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000283/2011), ktorú položili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho a Elena Oana Antonescu v mene skupiny PPE, pre Radu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0662/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000284/2011), ktorú položili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho a Elena Oana Antonescu v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0663/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000286/2011), ktorú položili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, pre Radu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0664/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000287/2011), ktorú položili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ (B7-0665/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000296/2011), ktorú položili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri a Rita Borsellino v mene skupiny S&D, pre Radu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0666/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000297/2011), ktorú položili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri a Rita Borsellino v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Podmienky zadržiavania v EÚ (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini a Birgit Sippel rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Maciej Szpunar (úradujúci predseda Rady) a Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Carmen Romero López v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi, nezaradený poslanec, Roberta Angelilli, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares a Elena Oana Antonescu.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

V rozprave vystúpil Georgios Papanikolaou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpili: Siim Kallas a Maciej Szpunar.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o podmienkach zadržiavania v EÚ (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


18. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristiana Muscardini v mene skupiny PPE, Nicole Kiil-Nielsen (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), David Martin v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicole Sinclaire a Csanád Szegedi.

V rozprave vystúpili: Olli Rehn a George Sabin Cutaş.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

19. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, ECR, EFD a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor CONT: Rosario Crocetta, ktorým je nahradená Christel Schaldemose

výbor ENVI: Yves Cochet

výbor ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea a Lorenzo Fontana

výbor IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

výbor TRAN: Joseph Cuschieri

výbor REGI: Jens Nilsson

výbor AGRI: Lorenzo Fontana už nie je stálym členom

výbor PECH: Dolores García-Hierro Caraballo , ktorým je nahradený Josefa Andrés Barea

výbor LIBE: Anthea McIntyre a Josef Weidenholzer

podvýbor DROI: Bastiaan Belder

podvýbor SEDE: Sampo Terho

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Roberto Gualtieri, ktorým je nahradený Paolo De Castro

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Paolo De Castro, ktorým je nahradený Roberto Gualtieri

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Josef Weidenholzer, ktorým je nahradený Jörg Leichtfried

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella a Gino Trematerra

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo, ktorou je nahradený Eider Gardiazábal Rubial

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


20. Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000320/2011), ktorú položili Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (B7-0673/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000323/2011), ktorú položili Stephen Hughes, Rovana Plumb a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Obmedzenia voľného pohybu pracovníkov (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu a Rovana Plumb rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka a Vilija Blinkevičiūtė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, ktorá odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kristian Vigenin a Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Piotr Borys a Kristian Vigenin.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPEco slobode pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb a Stephen Hughes v mene skupiny S&D o obmedzeniach slobody pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber a Filiz Hakaeva Hyusmenova v mene skupiny ALDE o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


21. Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (stručná prezentácia)

Správa o rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ pre Afganistan [2011/2014(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška a Nicole Sinclaire.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Martin Ehrenhauser.

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


22. Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (stručná prezentácia)

Stav vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu [2011/2008(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


23. Zdravie a bezpečnosť pri práci (stručná prezentácia)

Správa o hodnotení v polovici trvania európskej stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 2012 [2011/2147(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie)

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 15.12.2011.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 479.489/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia