Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 233k
Sreda, 14. december 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (vloženi predlogi resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 5.Pregled poljskega predsedovanja (razprava)
 6.Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Instrument za predpristopno pomoč ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Sadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  
7.3.Uporaba fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu ***I (glasovanje)
  
7.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kraljevino Maroko *** (glasovanje)
  
7.5.Predlog sklepa o številčni sestavi stalnih odborov (glasovanje)
  
7.6.Predlog sklepa o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih in delegacij v odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)
  
7.7.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke: Benoit Coeuré * (glasovanje)
  
7.8.Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (glasovanje)
  
7.9.Vpliv finančne krize na obrambne sektorje (glasovanje)
  
7.10.Vrhunsko srečanje EU-Rusija (glasovanje)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Evropska sosedska politika (glasovanje)
  
9.2.Politika EU za boj proti terorizmu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Članstvo v političnih skupinah
 14.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ***I (razprava)
 15.Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (razprava)
 16.Enotni evropski prometni prostor (razprava)
 17.Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (razprava)
 18.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (razprava)
 21.Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (kratka predstavitev)
 22.Strategija EU za osrednjo Azijo (kratka predstavitev)
 23.Zdravje in varnost pri delu (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke: Benoit Coeuré


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.

Predsednik je podal izjavo o včerajšnjih nasilnih dejanjih v Firencah in Liegeu, v katerih je umrlo več ljudi. Ta dejanja je obsodil in izrazil sožalje Parlamenta družinam žrtev.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega programa za carino in obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (FISCUS) in razveljavitvi odločb št.1482/2007/ES ter št.624/2007/ES (COM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (COM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG, JURI


3. Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000319/2011), ki sta ga postavila Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE Komisiji: Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (B7-0671/2011).

Razprava je potekala 12. decembra 2011 (točka 13 zapisnika z dne 12.12.2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda in François Alfonsi v imenu skupine Verts/ALE o bodočem protokolu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund v imenu skupine ALDE in Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE o bodočem protokolu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann in Estelle Grelier v imenu skupine S&D o bodočem protokolu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o bodočem protokolu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (B7-0698/2011).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 14.12.2011.


4. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev flufenoksurona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi za uporabo v 8. vrsti izdelkov (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - rok: 14/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. … o cilju Unije za zmanjšanje Salmonelle Enteritidis in Salmonelle Typhimurium v jatah brojlerjev, določenem v Uredi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - rok: 21/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. … o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (ES) 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - rok: 08/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - rok: 21/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. … o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - rok: 19/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede posebnih zahtev za odobritev obratov, ki dajejo na trg za uporabo kot krma proizvode, pridobljene iz rastlinskih olj in mešanic maščob, v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prevozom in testiranjem olj, maščob in proizvodov, pridobljenih iz njih, na dioksin (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - rok: 02/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi prilog I in II k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mejnih vrednostih in pragovih ukrepanja za dioksine in poliklorirane bifenile (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - rok: 07/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Uredbe (ES) št. 152/2009 glede določanja ravni dioksinov in polikloriranih bifenilov (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - rok: 09/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Uredbe (EU) št. …/… o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - rok: 09/03/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za kinolinsko rumeno (E 104), sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S (E 110) in rdeče 4R, košenil rdeče A (E 124) (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - rok: 03/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. … o popravku romunske različice Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - rok: 24/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije (EU) št. ... o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - rok: 09/03/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. … o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - rok: 06/03/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - rok: 14/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. … o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2011 glede zahtev za homologacijo za predpisano tablico proizvajalca pri motornih vozilih in njihovih priklopnikih (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - rok: 02/03/2012)
posredovano pristojni: IMCO

- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. ... o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za vgradnjo sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v motorna vozila (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - rok: 10/03/2012)
posredovano pristojni: IMCO

- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. … o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo nekaterih kategorij motornih vozil glede na napredni sistem za zaviranje v sili (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - rok: 09/03/2012)
posredovano pristojni: IMCO

- Sklep Komisije št. ... o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - rok: 23/02/2012)
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: ECON


5. Pregled poljskega predsedovanja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled poljskega predsedovanja

Predsednik je podal kratko uvodno izjavo.

Donald Tusk (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Siwiec, Georgios Toussas v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in András Gyürk.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar in Giuseppe Gargani.

Govorila sta José Manuel Barroso in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica


6. Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000306/2011), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Osnutek preglednice dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij (B7-0670/2011)

Sharon Bowles je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Olli Rehn (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Anni Podimata v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, in Claudio Morganti v imenu skupine EFD.

Po postopku "catch the eye" so govorili George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast in Jaroslav Paška.

Govoril je Olli Rehn.

Razprava se je zaključila.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

Sharon Bowles v imenu odbora ECON o preglednici dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij: predvidena začetna zasnova (B7-0690/2011).

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 15.12.2011.


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Leonardo Domenici o včerajšnjem streljanju v Firencah (predsedujoči je spomnil na izjavo, ki jo je zjutraj podal predsednik Parlamenta).


7.1. Instrument za predpristopno pomoč ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) [COM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0566)


7.2. Sadni sokovi in nekateri podobni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0567)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0567)


7.3. Uporaba fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (CE) št. 648/2004 v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0568)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0568)


7.4. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kraljevino Maroko *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Parlament je zavrnil odobritev sklenitve protokola (P7_TA(2011)0569).

Govoril je

Carl Haglund (poročevalec) pred glasovanjem, da bi pojasnil postopek glasovanja.


7.5. Predlog sklepa o številčni sestavi stalnih odborov (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 183 poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številčni sestavi stalnih odborov (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0570)


7.6. Predlog sklepa o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih in delegacij v odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)

Predlog sklepa ki ga je v skladu s členom 198 poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij v parlamentarnih odborih za sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0571)


7.7. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke: Benoit Coeuré * (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 14.12.2011).

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2011)0572)


7.8. Bodoči protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega nadomestila v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko (glasovanje)

Razprava je potekala 12. decembra 2011 (točka 13 zapisnika z dne 12.12.2011).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 14. decembra 2011 (točka 2 zapisnika z dne 14.12.2011).

Predlogi resolucij B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 in B7-0698/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0691/2011

(ki nadomešča B7-0691/2011 in B7-0698/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin in François Alfonsi v imenu skupine Verts/ALE,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis in Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0691/2011

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0692/2011

(ki nadomešča B7-0692/2011 in B7-0696/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE,

Ulrike Rodust v imenu skupine S&D,

Carl Haglund v imenu skupine ALDE

Sprejeto (P7_TA(2011)0573)

(Predlog resolucije B7-0698/2011 je brezpredmeten.)

Govorila sta

Guido Milana v imenu skupine S&D, ki je predstavil ustni predlog spremembe, s katerim je dodal odstavek 7a (novo), in Struan Stevenson o tem ustnem predlogu spremembe. Predlog spremembe je bil upoštevan.


7.9. Vpliv finančne krize na obrambne sektorje (glasovanje)

Poročilo o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU [2011/2177(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0574)

Govoril je

Krzysztof Lisek (poročevalec) pred glasovanjem.


7.10. Vrhunsko srečanje EU-Rusija (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 in B7-0700/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0693/2011

(ki nadomešča B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 in B7-0700/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin in Boris Zala v imenu skupine S&D,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0575)

(Predlog resolucije B7-0699/2011 je brezpredmeten.)


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

8. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Od 12.00 do 12.30 je potekala slavnostna seja Parlamenta zaradi podelitve nagrade Saharova aktivistom arabske pomladi Asmi Mahfuz (Egipt), Ahmedu al-Zubairju Ahmedu al-Sanusiju (Libija), Razan Zajtuneh (Sirija), Aliju Farzatu (Sirija) in posmrtno Mohamedu Buaziziju (Tunizija).


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Evropska sosedska politika (glasovanje)

Poročilo o pregledu evropske sosedske politike [2011/2157(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Soporočevalca: Mário David in Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0676)


9.2. Politika EU za boj proti terorizmu (glasovanje)

Poročilo o politiki EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost [2010/2311(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki so jih vložile skupine S&D, ALDE in Verts/ALE)

Sprejeto (P7_TA(2011)0677)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall in Anna Záborská

Poročilo: Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne in Anna Záborská

Priporočilo: Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt in Syed Kamall

Poročilo: Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly in Diane Dodds

Vrhunsko srečanje EU-Rusija - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy in Miroslav Mikolášik

Poročilo: Mário David in Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu in Diane Dodds

Poročilo: Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds in Kay Swinburne


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.55, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Članstvo v političnih skupinah

Magdi Cristiano Allam se je priključil skupini EFD z veljavnostjo od 14. decembra 2011.


14. Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Anneli Jäätteenmäki (pripravljalka mnenja odbora AFCO), Ágnes Hankiss (pripravljalka mnenja odbora PETI), Renate Sommer v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Tadeusz Cymański v imenu skupine ECR, Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Michael Cashman o odgovoru Huberta Pirkerja, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog in Anna Maria Corazza Bildt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire in Anna Záborská.

Govoril je Maroš Šefčovič.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govoril je Michael Cashman, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 15.12.2011.


15. Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein je predstavil poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Bart Staes (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Werner Kuhn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster in Maria Da Graça Carvalho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher in Georgios Toussas.

Govorila sta Siim Kallas in Knut Fleckenstein.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 15.12.2011.


16. Enotni evropski prometni prostor (razprava)

Poročilo o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu [2011/2096(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Mathieu Grosch je predstavil poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Bogusław Sonik (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Krišjānis Kariņš (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Dieter-Lebrecht Koch v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Philip Bradbourn v imenu skupine ECR, Georgios Toussas v imenu skupine GUE/NGL, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa in Ismail Ertug.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis in Petru Constantin Luhan.

Govorila sta Siim Kallas in Mathieu Grosch.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 15.12.2011.


17. Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000252/2011), ki so ga postavili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE Svetu: Priporni pogoji v EU (B7-0658/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000253/2011), ki so ga postavili Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE Komisiji: Priporni pogoji v EU (B7-0659/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000265/2011), ki so ga postavili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Priporni pogoji v EU (B7-0660/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000266/2011), ki so ga postavili Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Priporni pogoji v EU (B7-0661/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000283/2011), ki so ga postavili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho in Elena Oana Antonescu v imenu skupine PPE Svetu: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0662/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000284/2011), ki so ga postavili Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho in Elena Oana Antonescu v imenu skupine PPE Komisiji: Priporni pogoji v EU (B7-0663/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000286/2011), ki so ga postavili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE Svetu: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0664/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000287/2011), ki so ga postavili Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0665/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000296/2011), ki so ga postavili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri in Rita Borsellino v imenu skupine S&D Svetu: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0666/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000297/2011), ki so ga postavili Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri in Rita Borsellino v imenu skupine S&D Komisiji: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini in Birgit Sippel so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Maciej Szpunar (predsedujoči Svetu) in Siim Kallas (podpredsednik Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Carmen Romero López v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Roberta Angelilli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares in Elena Oana Antonescu.

PREDSEDSTVO: Giles CHICHESTER
podpredsednik

Govoril je Georgios Papanikolaou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons in Jaroslav Paška.

Govorila sta Siim Kallas in Maciej Szpunar.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o pogojih izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 15.12.2011.


18. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES/Uzbekistan ter dvostranska trgovina s tekstilom (razprava)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom razširitve določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş je predstavil poročilo.

Govoril je Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Govorili so Cristiana Muscardini v imenu skupine PPE, Nicole Kiil-Nielsen (pripravljalka mnenja odbora AFET), David Martin v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Matteo Salvini v imenu skupine EFD, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis in Joachim Zeller.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicole Sinclaire in Csanád Szegedi.

Govorila sta Olli Rehn in George Sabin Cutaş.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 15.12.2011.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.50, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

19. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, S&D, ECR, EFD in Verts/ALE prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor CONT: Rosario Crocetta namesto Christel Schaldemose

odbor ENVI: Yves Cochet

odbor ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea in Lorenzo Fontana

odbor IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

odbor TRAN: Joseph Cuschieri

odbor REGI: Jens Nilsson

odbor AGRI: Lorenzo Fontana ni več polnopravni član

odbor PECH: Dolores García-Hierro Caraballo namesto Josefe Andrés Barea

odbor LIBE: Anthea McIntyre in Josef Weidenholzer

pododbor DROI: Bastiaan Belder

pododbor SEDE: Sampo Terho

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom: Roberto Gualtieri namesto Paola De Castra

Delegacija za odnose z arabskim polotokom: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Paolo De Castro namesto Roberta Gualtierija

Delegacija za odnose z Iranom: Josef Weidenholzer namesto Jörga Leichtfrieda

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Delegacija za odnose z Indijo: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella, Gino Trematerra.

Delegacija za odnose z Južno Afriko: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo namesto Eider Gardiazábal Rubial

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


20. Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000320/2011), ki so ga postavili Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova in Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE Komisiji: Prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (B7-0673/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000323/2011), ki so ga postavili Stephen Hughes, Rovana Plumb in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D Komisiji: Omejitve prostega pretoka delavcev (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu in Rovana Plumb sta predstavila vprašanji za ustni odgovor.

László Andor (član Komisije) je odgovoril na vprašanji.

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kristian Vigenin in Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Piotr Borys in Kristian Vigenin.

Govoril je László Andor.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova in Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb in Stephen Hughes v imenu skupine S&D o omejitvah za prost pretok delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber in Filiz Hakaeva Hyusmenova v imenu skupine ALDE o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 15.12.2011.


21. Proračunski nadzor finančne pomoči EU v Afganistanu (kratka predstavitev)

Poročilo o proračunskem nadzoru finančne pomoči EU v Afganistanu [2011/2014(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška in Nicole Sinclaire.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Po postopku "catch the eye" je govoril Martin Ehrenhauser.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 15.12.2011.


22. Strategija EU za osrednjo Azijo (kratka predstavitev)

Stanje izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo [2011/2008(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys in Jaroslav Paška.

Govoril je László Andor (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 15.12.2011.


23. Zdravje in varnost pri delu (kratka predstavitev)

Poročilo o vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu [2011/2147(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly in Jaroslav Paška.

Govoril je László Andor (član Komisije)

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 15.12.2011.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 479.489/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priloga 1 - Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke: Benoit Coeuré

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov