Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 208k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)
 6.Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Instrument för stöd inför anslutningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (omröstning)
  
7.3.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (omröstning)
  
7.4.Fiskepartnerskap EG–Marocko *** (omröstning)
  
7.5.Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (omröstning)
  
7.6.Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (omröstning)
  
7.7.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)
  
7.8.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)
  
7.9.Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (omröstning)
  
7.10.Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  
9.2.EU:s strategi för terrorismbekämpning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.De politiska gruppernas sammansättning
 14.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (debatt)
 15.Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (debatt)
 16.Ett gemensamt europeiskt transportområde (debatt)
 17.Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (debatt)
 18.Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (debatt)
 21.Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s strategi för Centralasien (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av gårdagens våldsdåd i Florens och i Liège, som krävt många offer. Han fördömde dessa dåd och uttryckte parlamentets medkänsla med offrens familjer.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscus) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG och nr 624/2007/EG (KOM(2011)0706 - C7-0398/2011 - 2011/0341(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020 (KOM(2011)0759 - C7-0439/2011 - 2011/0369(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI


3. Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-000319/2011) från Carl Haglund för ALDE-gruppen, Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, till kommissionen: Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (B7-0671/2011).

Debatten hölls den 12 december 2011 (punkt 13 i protokollet från den 12.12.2011).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda och François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen, om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (2011/2949(RSP)) (B7-0691/2011);

- Carl Haglund för ALDE-gruppen, och Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (2011/2949(RSP)) (B7-0692/2011);

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann och Estelle Grelier för S&D-gruppen, om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (2011/2949(RSP)) (B7-0696/2011);

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om förslaget till resolution om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (B7-0698/2011).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 14.12.2011.


4. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet (KOM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - tidsfrist: 14/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ett unionsmål för minskning av Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - tidsfrist: 21/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1883/2006 (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - tidsfrist: 08/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - tidsfrist: 21/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - tidsfrist: 19/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller godkännande av anläggningar som släpper ut produkter framställda av vegetabiliska oljor och blandade fetter på marknaden för användning i foder och vad gäller de särskilda krav på produktion, lagring och transport av oljor, fetter och produkter framställda därav samt på kontroll av dioxin i dessa (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - tidsfrist: 02/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden och åtgärdsgränser för dioxiner och polyklorerade bifenyler (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - tidsfrist: 07/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr …om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av kommissionens förordning (EU) nr …/… om tekniska krav och administrativa förfaranden för personal inom civil luftfart enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller villkoren för användning av kinolingult (E 104), para-orange (E 110) och nykockin (E 124) och de mängder som får användas (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - tidsfrist: 03/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr … om rättelse av den rumänska versionen av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - tidsfrist: 24/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning (EU) nr ... om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr … om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - tidsfrist: 06/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - tidsfrist: 14/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr … om ändring av förordning (EU) nr 19/2011 vad gäller typgodkännandekrav för tillverkarens föreskrivna skylt på motorfordon och deras släpvagnar (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - tidsfrist: 02/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr … om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - tidsfrist: 10/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr … om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - tidsfrist: 09/03/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens beslut nr ... om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - tidsfrist: 23/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ECON


5. Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det polska ordförandeskapet

Talmannen höll en kort inledning.

Donald Tusk (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Siwiec, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och András Gyürk.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar och Giuseppe Gargani.

Talare: José Manuel Barroso och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman


6. Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)

Muntlig fråga (O-000306/2011) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (B7-0670/2011)

Sharon Bowles utvecklade den muntliga frågan.

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Anni Podimata för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, och Claudio Morganti för EFD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Phil Prendergast och Jaroslav Paška.

Talare: Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Sharon Bowles, för utskottet ECON, om resultattavlan för övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen (B7-0690/2011).

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.12.2011.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Leonardo Domenici om den skottlossning som ägde rum i Florens under gårdagen (tjänstgörande talmannen påminde om förmiddagens uttalande från Europaparlamentets talman).


7.1. Instrument för stöd inför anslutningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen [KOM(2011)0446 - C7-0208/2011- 2011/0193(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Gabriele Albertini (A7-0397/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0566)


7.2. Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0567)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0567)


7.3. Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0568)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0568)


7.4. Fiskepartnerskap EG–Marocko *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carl Haglund (A7-0394/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förkastades

Parlamentet ger alltså inte sitt godkännande till ingående av protokoll (P7_TA(2011)0569).

Inlägg

Carl Haglund (föredragande) före omröstningen, för att göra förtydligande när det gäller omröstningsförfarandet.


7.5. Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (omröstning)

Förslag till beslut som ingivits i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen av talmanskonferensen, om antalet ledamöter i de ständiga utskotten (2011/2838(RSO)) (B7-0619/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0570)


7.6. Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (omröstning)

Förslag till beslut som ingivits i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, av talmanskonferensen, om antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (2011/2839(RSO)) (B7-0620/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0571)


7.7. Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)

Betänkande om rådets rekommendation om utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [17227/2011 - C7-0459/2011- 2011/0819(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0443/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 14.12.2011).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0572)


7.8. Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)

Debatten hölls den 12 december 2011 (punkt 13 i protokollet av den 12.12.2011).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2011 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2011).

Resolutionsförslag B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011 och B7-0698/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0691/2011

(ersätter B7-0691/2011 och B7-0698/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin och François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen,

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0691/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0692/2011

(ersätter B7-0692/2011 och B7-0696/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen,

Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Carl Haglund för ALDE-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0573)

(Resolutionsförslag B7-0698/2011 bortföll.)

Inlägg:

Guido Milana för S&D-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag om tillägg av en ny punkt 7a och Struan Stevenson om detta muntliga ändringsförslag. Ändringsförslaget antogs.


7.9. Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (omröstning)

Betänkande om finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater [2011/2177(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0574)

Inlägg

Krzysztof Lisek (föredragande) före omröstningen.


7.10. Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 och B7-0700/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0693/2011

(ersätter B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 och B7-0700/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin och Boris Zala för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański och Adam Bielan för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0575)

(Resolutionsförslag B7-0699/2011 bortföll.)


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

8. Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Parlamentet samlades kl.12.00-12.30 till högtidligt möte med anledning av utdelande av Sacharovpriset till Asma Mahfouz (Egypten), Ahmed al-Sanusi (Libyen), Razan Zaitouneh (Syrien), Ali Ferzat (Syrien) samt, postumt, till Mohammed Bouazizi (Tunisien), aktivister från den arabiska våren.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Europeiska grannskapspolitiken (omröstning)

Betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken [2011/2157(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. medföredragande: Mário David och Marek Siwiec (A7-0400/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0676)


9.2. EU:s strategi för terrorismbekämpning (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar [2010/2311(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av grupperna S&D, ALDE och Verts/ALE)

Antogs (P7_TA(2011)0677)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Andres Perello Rodriguez - A7-0224/2011

Giovanni La Via, George Lyon, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Charles Tannock, Kay Swinburne, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan, Syed Kamall och Anna Záborská

Betänkande Bill Newton Dunn - A7-0246/2011

Marina Yannakoudakis, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Charles Tannock, Iva Zanicchi, Kay Swinburne och Anna Záborská

Rekommendation Carl Haglund - A7-0394/2011

George Lyon, Mitro Repo, Bendt Bendtsen, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan, Bernd Posselt och Syed Kamall

Betänkande Krzysztof Lisek - A7-0428/2011

Iva Zanicchi, Paul Murphy, Janusz Władysław Zemke, Marina Yannakoudakis, Gianni Vattimo, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Seán Kelly och Diane Dodds

Toppmöte EU-Ryssland - RC B7-0693/2011

Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Elena Băsescu, Paul Murphy och Miroslav Mikolášik

Betänkande Mário David och Marek Siwiec - A7-0400/2011

Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Mario Pirillo, Miroslav Mikolášik, Brice Hortefeux, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Bernd Posselt, Elena Băsescu och Diane Dodds

Betänkande Sophia in 't Veld - A7-0286/2011

Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke, Diane Dodds och Kay Swinburne


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. De politiska gruppernas sammansättning

Magdi Cristiano Allam hade anslutit sig till EFD-gruppen med verkan från den 14 december 2011.


14. Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar [KOM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A7-0426/2011)

Michael Cashman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Ágnes Hankiss (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Renate Sommer för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Sonia Alfano för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Tadeusz Cymański för ECR-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Simon Busuttil, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Renate Sommer, Gerald Häfner, Angelika Werthmann, Hubert Pirker, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Michael Cashman, som uttalade sig om svaret från Hubert Pirker, Vilija Blinkevičiūtė, Margrete Auken, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Monica Luisa Macovei, Marita Ulvskog och Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Nicole Sinclaire och Anna Záborská.

Talare: Maroš Šefčovič.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Michael Cashman, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Renate Sommer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 15.12.2011.


15. Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [KOM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Bart Staes (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Werner Kuhn, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Janusz Władysław Zemke, Jacqueline Foster och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nuno Teixeira, Jan Kozłowski, Estelle Grelier, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, Josefa Andrés Barea, Gesine Meissner, Pat the Cope Gallagher och Georgios Toussas.

Talare: Siim Kallas och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 15.12.2011.


16. Ett gemensamt europeiskt transportområde (debatt)

Betänkande om färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem [2011/2096(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Mathieu Grosch redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Bogusław Sonik (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Krišjānis Kariņš (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Philip Bradbourn för ECR-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Hubert Pirker, Saïd El Khadraoui, Roberts Zīle, João Ferreira, Antonio Cancian, Marita Ulvskog, Oldřich Vlasák, Georges Bach, Gilles Pargneaux, Jacqueline Foster, Ádám Kósa och Ismail Ertug.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Isabelle Durant, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Zigmantas Balčytis och Petru Constantin Luhan.

Talare: Siim Kallas och Mathieu Grosch.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 15.12.2011.


17. Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (debatt)

Muntlig fråga (O-000252/2011) från Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, till rådet: Förhållandena i EU:s fängelser (B7-0658/2011)

Muntlig fråga (O-000253/2011) från Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, till kommissionen: Förhållandena i EU:s fängelser (B7-0659/2011)

Muntlig fråga (O-000265/2011) från Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Förhållandena i EU:s fängelser (B7-0660/2011)

Muntlig fråga (O-000266/2011) från Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Förhållandena i EU:s fängelser (B7-0661/2011)

Muntlig fråga (O-000283/2011) från Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho och Elena Oana Antonescu för PPE-gruppen, till rådet: Häktningsförhållanden i EU (B7-0662/2011)

Muntlig fråga (O-000284/2011) från Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho och Elena Oana Antonescu för PPE-gruppen, till kommissionen: Häktningsförhållanden i EU (B7-0663/2011)

Muntlig fråga (O-000286/2011) från Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (B7-0664/2011)

Muntlig fråga (O-000287/2011) från Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (B7-0665/2011)

Muntlig fråga (O-000296/2011) från Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri och Rita Borsellino för S&D-gruppen, till rådet: Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (B7-0666/2011)

Muntlig fråga (O-000297/2011) från Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri och Rita Borsellino för S&D-gruppen, till kommissionen: Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (B7-0667/2011)

Niccolò Rinaldi, Kyriacos Triantaphyllides, Salvatore Iacolino, Judith Sargentini och Birgit Sippel utvecklade de muntliga frågorna.

Maciej Szpunar (rådets tjänstgörande ordförande) och Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Carmen Romero López för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Roberta Angelilli, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Emine Bozkurt, Cecilia Wikström, Rui Tavares och Elena Oana Antonescu.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: Georgios Papanikolaou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tatjana Ždanoka, Andrew Henry William Brons och Jaroslav Paška.

Talare: Siim Kallas och Maciej Szpunar.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Salvatore Iacolino, Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Erminia Mazzoni för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Roberto Gualtieri, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Silvia Costa för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Leonidas Donskis, Louis Michel för ALDE-gruppen, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Tatjana Ždanoka, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas, Nikolaos Chountis och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen om villkoren för frihetsberövanden i EU (2011/2897(RSP)) (B7-0687/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 15.12.2011.


18. Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (debatt)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

George Sabin Cutaş redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Cristiana Muscardini för PPE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen (föredragande av yttrande från utskottet AFET), David Martin för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Matteo Salvini för EFD-gruppen, Daniel Caspary, Maria Eleni Koppa, Catherine Bearder, Inese Vaidere, Justas Vincas Paleckis och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicole Sinclaire och Csanád Szegedi.

Talare: Olli Rehn och George Sabin Cutaş.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.12.2011.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.50 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

19. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, ECR, EFD och Verts/ALE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet CONT: Rosario Crocetta i stället för Christel Schaldemose

utskottet ENVI: Yves Cochet

utskottet ITRE: Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea och Lorenzo Fontana

utskottet IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

utskottet TRAN: Joseph Cuschieri

utskottet REGI: Jens Nilsson

utskottet AGRI: Lorenzo Fontana skulle inte längre vara ordinarie ledamot

utskottet PECH: Dolores García-Hierro Caraballo i stället för Josefa Andrés Barea

utskottet LIBE: Anthea McIntyre och Josef Weidenholzer

utskottet DROI: Bastiaan Belder

utskottet SEDE: Sampo Terho

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Roberto Gualtieri i stället för Paolo De Castro

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Joseph Cuschieri, Vicente Miguel Garcés Ramón, Svetoslav Hristov Malinov, Jean Roatta

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Paolo De Castro i stället för Roberto Gualtieri

delegationen för förbindelserna med Iran: Josef Weidenholzer i stället för Jörg Leichtfried

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Amelia Andersdotter, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

delegationen för förbindelserna med Indien: Yves Cochet, Eider Gardiazábal Rubial, Jörg Leichtfried, Zofija Mazej Kukovič, Eva Ortiz Vilella och Gino Trematerra

delegationen för förbindelserna med Sydafrika: Jens Nilsson, Salvador Sedó i Alabart, Kārlis Šadurskis, Dolores García-Hierro Caraballo i stället för Eider Gardiazábal Rubial

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


20. Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (debatt)

Muntlig fråga (O-000320/2011) från Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, till kommissionen: Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (B7-0673/2011);

Muntlig fråga (O-000323/2011) från Stephen Hughes, Rovana Plumb och Hannes Swoboda för S&D-gruppen, till kommissionen: Begränsningar av arbetstagares fria rörlighet (B7-0674/2011).

Traian Ungureanu och Rovana Plumb utvecklade de muntliga frågorna.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Iliana Ivanova, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Danuta Jazłowiecka och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Evgeni Kirilov, Iosif Matula, Ioan Enciu, Nicole Sinclaire, vilken även besvarade två frågor ("blått kort") från Kristian Vigenin och Silvia-Adriana Ţicău, Silvia-Adriana Ţicău vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Piotr Borys och Kristian Vigenin.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen (B7-0727/2011);

- Rovana Plumb och Stephen Hughes för S&D-gruppen, om restriktioner i den fria rörligheten för arbetstagare i Europeiska unionen (2011/2958(RSP)) (B7-0728/2011);

- Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen (2011/2958(RSP)) (B7-0729/2011);

- Marian Harkin, Renate Weber och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen, om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen (2011/2958(RSP)) (B7-0730/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om fri rörlighet för arbetstagare i Europeiska unionen (2011/2958(RSP)) (B7-0731/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 15.12.2011.


21. Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (kortfattad redogörelse)

Betänkande om budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan [2011/2014(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jens Geier (A7-0388/2011)

Jens Geier redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Piotr Borys, Jaroslav Paška och Nicole Sinclaire.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Martin Ehrenhauser.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 15.12.2011.


22. EU:s strategi för Centralasien (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider [2011/2008(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Sonia Alfano, Piotr Borys och Jaroslav Paška.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 15.12.2011.


23. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om översynen efter halva tiden av den europeiska strategin 2007−2012 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen [2011/2147(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karima Delli (A7-0409/2011)

Karima Delli redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik, Derek Roland Clark, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly och Jaroslav Paška.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 15.12.2011.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 479.489/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Händel, Klute, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Proust, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy